Alfred Nobel University Journal of Philology  

ЗМІСТ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ЛІТЕРАТУРНОЇ КРИТИКИ

Оляндэр Л.К.
Николай Гоголь в диалогическом поле гоголианы XX – начала XXI вв. DOI: 10.32342/2523-4463-2020-1-19-1

Пасько Л.В.
Inter Arma Silent Musae: о ситуации в американской литературе 1860–1870-х годов. DOI: 10.32342/2523-4463-2020-1-19-2

Раковская Н.М.
К вопросу о границах критического текста. DOI: 10.32342/2523-4463-2020-1-19-3

НЕКЛАСИЧНІ ПРАКТИКИ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА

Шестакова Э.Г.
Реальное шоу и театральная культура: проблемы взаимного перечеркивания. DOI: 10.32342/2523-4463-2020-1-19-4

ЛІТЕРАТУРНІ ТРАДИЦІЇ: ДІАЛОГ КУЛЬТУР ТА ЕПОХ

Богданова О.В., Евграфова Л.В.
«Петербургский текст» Виктора Пелевина (рассказ «Хрустальный мир»). DOI: 10.32342/2523-4463-2020-1-19-5

Венгринюк М.І.
Функції етнокультурних стереотипів у художньому тексті (на матеріалі роману Гарпер Лі «Вбити пересмішника»). DOI: 10.32342/2523-4463-2020-1-19-6

Потницева Т.Н.
«We must love one another or die...». Слияние молитв (У.Х. Оден – С. Моэм – Д. Томас). DOI: 10.32342/2523-4463-2020-1-19-7

Синило Г.В.
Диалог культур, поэтика памяти и библейская архетекстуальность в поэзии Пауля Целана. DOI: 10.32342/2523-4463-2020-1-19-8

Федоренко Л.О.
(Пост)-брехтівський театр: Lehrstück як макросистема. DOI: 10.32342/2523-4463-2020-1-19-9

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕСТЕТИКИ ТА ПОЕТИКИ ЛІТЕРАТУРНОГО ТВОРУ

Анненкова Е.С.
«Оставить в мире память о себе»: автобиографизм как творческая стратегия Галины Кузнецовой. DOI: 10.32342/2523-4463-2020-1-19-10

Буряк О.Ф.
Фантастичні елементи в малій прозі Любові Пономаренко. DOI: 10.32342/2523-4463-2020-1-19-11

Гарашева Е.М.
Готический роман в английской литературе XVIII–XIX вв. DOI: 10.32342/2523-4463-2020-1-19-12

Кулакевич Л.М.
Запільницький роман Ю. Шпола «Золоті лисенята»: перший український наратив-квест. DOI: 10.32342/2523-4463-2020-1-19-13

Лаврусенко М.І.
Митець у постколоніальному світі в романі Володимира Даниленка «Клуб „Старий Пегас”». DOI: 10.32342/2523-4463-2020-1-19-14

Shevchenko L.O.
La Imagen del Mundo y del Hombre en la Retórica Barroca. DOI: 10.32342/2523-4463-2020-1-19-15

АСПЕКТИ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ СХІДНИХ МОВ ТА ЛІТЕРАТУР

Багирова А.С.
Отражение тюркской истории в этнонимах произведений Исы Гусейнова. DOI: 10.32342/2523-4463-2020-1-19-16

Бахшалиева И.Т.
Художественное отражение в азербайджанском романе 1930–1950-х гг. проблемы женской эмансипации. DOI: 10.32342/2523-4463-2020-1-19-17

Жила В.Г.
Фразеологічна репрезентація негативних емоцій у корейській лінгвокультурі. DOI: 10.32342/2523-4463-2020-1-19-18

Кулиева Д.Р.
Актуальное членение и процесс речетворчества в азербайджанском языке. DOI: 10.32342/2523-4463-2020-1-19-19

Мамедова Р.Г.
О языковых особенностях «Кабус-наме». DOI: 10.32342/2523-4463-2020-1-19-20

Мусаева И.А.
Политика гегемонистских государств в тексте исторических романов (на материале романа Ю.В. Чаманзаминли «Между двух огней»). DOI: 10.32342/2523-4463-2020-1-19-21

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛІНГВІСТИКИ ТА ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЇ

Аббасова В.В.
Современные подходы к понятию социально-культурной метафоры. DOI: 10.32342/2523-4463-2020-1-19-22

Василик О.Б.
Типи номінації еклезіонімів Уманщини ХVІІІ–ХІХ ст. DOI: 10.32342/2523-4463-2020-1-19-23

Гордій О.М.
Фразеологічні експресиви і комунікативи сучасної німецької мови в онлайн-ЗМІ. DOI: 10.32342/2523-4463-2020-1-19-24

Гречухіна І.Д., Сахно І.П.
Лексико-тематична група назв закладів ресторанного бизнесу (контрастивний аспект). DOI: 10.32342/2523-4463-2020-1-19-25

Гусейнова Д.Ф.
Особенности речевых актов в дискурсах «вопрос – ответ». DOI: 10.32342/2523-4463-2020-1-19-26

Искендерова А.Р.
Особенности анализа различных функциональных стилей с точки зрения текста и дискурса. DOI: 10.32342/2523-4463-2020-1-19-27

Koval I.I.
Die Konzeptualisierung der Menschenschönheit Mit den Phraseologischen Einheiten der Deutschen Sprache. DOI: 10.32342/2523-4463-2020-1-19-28

Мілєва І.В., Ходаківська М.О.
Використання асоціативного психолінгвістичного експерименту для визначення евфемістичності висловів. DOI: 10.32342/2523-4463-2020-1-19-29

Молгамова Л.О.
Фреймова модель імені концепту DEATH. DOI: 10.32342/2523-4463-2020-1-19-30

Паламар Н.І.
Особливості кінцівки похвальної промови. DOI: 10.32342/2523-4463-2020-1-19-31

Турчак О.М.
Епітет як творчий елемент ідіостилю Григора Тютюнника. DOI: 10.32342/2523-4463-2020-1-19-32

Tsimbal I.V.
Les Particularités Lexicales et Stylistiques des Titres de la Presse D’actualité Française Dans le Contexte de L’épidemie de Coronavirus. DOI: 10.32342/2523-4463-2020-1-19-33

Шапочкіна О.В.
Типологія інертивних конструкцій з дієприкметником ІІ: на матеріалах германських мов (VI–XIII ст.). DOI: 10.32342/2523-4463-2020-1-19-34

Шиян Н.Ю.
Гіперо-гіпонімічні відношення термінів (на матеріалі термінів біології сучасної англійської мови). DOI: 10.32342/2523-4463-2020-1-19-35

Штатная Е.И.
Структурно-синтаксические особенности заголовочного комплекса. DOI: 10.32342/2523-4463-2020-1-19-36

СУЧАСНІ АСПЕКТИ ЛІНГВОДИДАКТИКИ

Гриців Н.М., Шийка Ю.І.
Етнокультурна складова у двомовній освіті: вступні зауваження. DOI: 10.32342/2523-4463-2020-1-19-37

Zinukova N.V.
Professional Competence in Consecutive Interpreting for Masters of Arts in Philology: Theoretical Basis. DOI: 10.32342/2523-4463-2020-1-19-38

ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧІ СТУДІЇ

Мельник О.М., Нікіфорова Т.В.
Відтворення реалій у науково-популярному тексті (на матеріалі розвідки Кейт Фокс «Спостерігаючи за англійцями»). DOI: 10.32342/2523-4463-2020-1-19-39

РЕЦЕНЗІЇ, ХРОНІКИ НАУКОВОГО ЖИТТЯ

Шестакова Э.Г.
«Но остались стихи – тонкий пепел певучего сердца...». Рецензия на книгу: Daniel Andrzej Banasiak «“Поэтический ансамбль” “Русские боги” Даниила Андреева в аспекте интертекстуальности» (Uniwersytet Łódzki, Łódź, 2019).

IN MEMORIAM

Памяти Валентины Даниловны Наривской (1946–2020)

НАШІ АВТОРИ

Top