Alfred Nobel University Journal of Philology  

ALFRED NOBEL UNIVERSITY JOURNAL OF PHILOLOGY

(включений до переліку наукових фахових видань (категорія A) рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України. Наказ № 185 от 20.02.2023) 

 

Шановні автори, статті приймаються до розгляду, рецензуються і публікуються в порядку черги. Термінів подання статей у черговий номер не існує – статті приймаються постійно!

 

Вимоги до оформлення статей

 1. У журналі не публікуються статті з кількістю співавторів більше двох.
 2. Стаття повинна містити такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми, і на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання) та визначення методів дослідження; виклад основного матеріалу дослідження з повним обгрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
 3. Статті публікуються українською, англійською, німецькою, французькою, іспанською, польською та іншими мовами. Інтервал 1,5, кегль 14, шрифт – Times New Roman; Береги: верхнє і нижнє – 2 см, праве – 1 см, ліве – 3 см. Мінімальний обсяг тексту статті – 15 сторінок (5000 слів) (мається на увазі виключно текст викладеного матеріалу дослідження без анотацій, списків використаної літератури, додатків тощо).
 4. Порядок оформлення статті. Шифр УДК друкується на першому рядку першої сторінки у лівому кутку; рядком нижче по центру – ініціали і прізвище автора напівжирними літерами, під ним – дані про автора – науковий ступінь та назва установи. Через рядок друкується назва статті (відцентрована, великими напівжирне літерами).

Основний текст статті набирається без переносів та номерів сторінок.

Виділення фрагментів тексту допускається напівжирним шрифтом (термінологія за необхідністю) та курсивом (цитати з художніх текстів). Підкреслювання фрагментів не допускаються. При оформленні статті треба розрізняти тире (—) і дефіс (-): відмінність полягає у розмірі і наявності пробілів до і після тире (цього дотримуватись і в списку літератури). Не допускається заміна дефіса знаком тире і навпаки.

 1. Обов’язковими елементами статті є анотації українською мовою (якщо стаття написана іноземною мовою, потрібні анотації українською мовою та мовою статті) обсягом не менш ніж 1800 знаків і ключові слова, а також резюме статті обсягом не менш ніж 3000 друкованих знаків і ключові слова англійською мовою, що включає англійський варіант імені та прізвища автора і назви статті (подається разом з вихідним варіантом резюме українською мовою). Анотації і резюме статті англійською мовою обов’язково повинні включати мету і завдання дослідження, методи дослідження, результати дослідження.
 2. До статті додаються: скан-копія заповненого та завіреного особистим підписом бланку-згоди на публікацію статті; довідка про авторів українською та англійською мовами, в якій необхідно вказати ім’я, по батькові, прізвище, вчене звання, науковий ступінь, посаду, адресу, місце роботи, контактні телефони та e-mail, а також відділення Нової пошти і місто, куди надсилати авторський примірник.
 3. Вартість публікації складає 3000 грн.
 1. Порядок оформлення внутрішньотекстових посилань. Посилання в тексті оформлюються згідно зі стандартами міжнародного стилю оформлення наукових публікацій APA Style.

Посилання в тексті статті надаються у квадратних дужках із зазначенням прізвища автора цитованого джерела (або редактора/укладача/назви цитованого джерела, якщо автор відсутній), року видання та номеру сторінки або сторінкового інтервалу: [Гак, 2000, с. 189]. Прізвище автора (або редактора/укладача/назви цитованого джерела, якщо автор відсутній) надається мовою видання цитованого джерела: [Hemingway, 2010, p. 23–30].

Посилання на роботу декількох авторів (або редакторів/укладачів)

Якщо у цитованого джерела 2-5 авторів (або редакторів/укладачів), у внутрішньотекстовому посиланні мають бути перераховані через кому прізвища усіх авторів: [Бибик, Єрмоленко, Пустовіт, 1998, с. 27].

Якщо у цитованого джерела 6 авторів і більше, у посиланні вказується прізвище першого автора та слово «та ін.»: [Скворцов та ін., 2009, с. 51] або [Brown et al., 2015, p. 432].

Посилання на роботу, в якій автор (або редактор/укладач) відсутній

Якщо цитована робота містить прізвище редактора або укладача, у внутрішньотекстовому посиланні на місці автора вказується прізвище редактора або укладача: [Ковалів, 2009].

Якщо цитована робота, що не містить автора (або редактора/укладача), великого обсягу (книга), у посиланні необхідно вказати курсивом назву роботи, в якій всі слова повинні починатися з великої літери: [Норми Української Літературної Мови, 2018, с. 322].

Якщо цитована робота, що не містить автора (або редактора/укладача), невеликого обсягу (стаття або розділ у монографії, підручнику тощо), у посиланні необхідно вказати у лапках назву роботи звичайними літерами: [«Усна народна творчість», 1983, с. 45].

Посилання на декілька джерел одночасно

Якщо внутрішньотекстові посилання надаються на декілька джерел одночасно, Слід скласти список посилань в алфавітному порядку з відокремленням крапкою з комою: [Гак, 2000; Borillo, 2006; Hernández, 2010; Mouret, 2011].

Посилання на декілька джерел різних авторів з однаковими прізвищами

Якщо два або більше авторів мають однакові прізвища, у внутрішньотекстовому посиланні треба вказати ініціали (або повне ім’я, якщо ініціали теж співпадають): [A. Borillo, 2006; L. Borillo, 2011].

Посилання на декілька джерел одного автора одного року видання

При посиланні на декілька видань одного автора в одному й тому ж році слід використовувати індексацію латинськими літерами a, b, c, d тощо: [Шевченко, 1999a] або [Шевченко, 1999a, 1999b, 1999c].

Посилання на багатотомні видання

При посиланні на багатотомні видання (зібрання творів, енциклопедії тощо) номер тома вказується після року видання: [Рильський, 1999, т. 3, с. 267].

 1. Порядок оформлення списку використаних джерел. Список використаних джерел оформлюється згідно зі стандартами міжнародного стилю оформлення наукових публікацій APA Style.

Цитовані джерела наводяться в алфавітному порядку за прізвищем автора (або редактора/укладача). Якщо джерело не має автора, воно розподіляється за першою літерою його назви. Якщо цитоване джерело має номер DOI, його необхідно вказати.

Якщо в бібліографічному описі зазначено кілька робіт одного й того ж автора, редактора або укладача, записи розташовуються в хронологічному порядку за роками видання в порядку зростання.

Якщо у цитованому джерелі не більше семи авторів (редакторів/укладачів), то у посиланні вказуються всі автори.

Якщо у цитованому джерелі вісім та більше авторів (редакторів/укладачів), у посиланні вказуються імена перших шести авторів, а потім вставляються три крапки (...) та додається ім’я останнього автора.

Книга від 1 до 7 авторів:

Шерех, Ю. (1951). Нарис сучасної української літературної мови. Мюнхен: Молоде життя.

Бибик, С.П., Єрмоленко, С.Я, Пустовіт, Л.О. (1998). Словник епітетів української мови. Київ: Довіра.

Книга 8 та більше авторів:

Прусова, В.Г., Прихач, О.С., Довгань, К.Л., Остапенко, Г.Г., Бойко, С.О., Поліщук, О.О. ... Бондар, Г.Р. (2004). Математика. Київ: Освіта.

Книга за редакцією:

Пономарів, О.Д. (Ред.). (2001). Сучасна українська мова (2-ге вид.). Київ: Либідь.

McNamara, R.H. (Ed.). (2008). Homelessness in America. Westport, CT: Praeger Publishers.

Книга без автора:

Українська мова. (2009). Київ: НТУУ «КПІ».

Частина книги:

Барт, Р. (2002). Від твору до тексту. М. Зубрицька (Ред.), Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. (с. 491-496). Львів: Літопис.

Grosman, D. (2009). Writing in the dark. In T. Morrison (Ed.), Burn this book (pp. 22-32). New York, NY: HarperCollins Publishers.

Багатотомне видання

Олійник, Б., & Шевчук, С. (Ред.). (2006). Вибрані твори (Т. 1-2). Київ: Українськаенциклопедія.

Окремий том багатотомного видання

Олійник, Б. (2006). Переклади. Публіцистика. С. Шевчук (Ред.), Вибрані твори (Т. 2, с. 60-81). Київ: Українська енциклопедія.

Niehuis, S. (2008). Dating. In J.T. Sears (Ed.), The Greenwood encyclopedia of love (Vol. 6, pp. 57-60). Westport, CT: Greenwood.

Стаття з журналу

Маркова, М. (2016). Осмислення проблеми петраркізму Джона Донна у літературознавчому дискурсі. Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Філологічні науки», 2 (12), 67-73. DOI: https://doi.org/10.1007/s11423-008-9098-1

Doğan, B. (2020).  Julian Barnes’s the Lemon Table as a Collection of Stories of Absence. Cancaya University Journal of Humanities and Social Sciences, 16 (2), 187-202.

Стаття з газети

Бурій, В. (2013, Листопад 22). Професор Слово: Михайлові Наєнку — 75. Містечко надТікичем (Катеринопіль), с. 8.

Ali, A.H. (2010, April 27). 'South Park' and the informal Fatwa. Wall Street Journal, p. A17.

Дисертації та автореферати дисертацій

Гусар, Н.І. (2002). Структура та функції абсолютної дієприкметникової конструкції у середньоанглійській мові. (Дис. канд. філол. наук). Київський національний лінгвістичний університет, Київ.

Степанова, А.А. (2014). Рефлексії про фаустівську культуру в літературному процесі Європи та США 1920-1930-х років: естетика, поетологія, типологія. (Автореф. дис. докт. філол. наук). Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ.

Mylott, E. (2009). To flatten her sphere to a circle, mount it and take to the road: The bicycle. (PhD Thesis). State University of New York, Albany.

Mylott, E. (2009). To flatten her sphere to a circle, mount it and take to the road: The bicycle. (PhD Thesis Abstract). State University of New York, Albany.

Інтернет-ресурси

Галенко, А.М. (2012). Культурологічна компетентність у структурі професійних компетентностей студентів філологічних спеціальностей. Науковий вісник Донбасу, 4. Відновлено з http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/ NN20/12gamsfs.pdf.

Musés, C.A. (Ed.). (1961). Esoteric teachings of the Tibetan Tantra. Retrieved from http://www.sacred-texts.com

 1. Порядок оформлення References

Шановні автори!

Згідно з вимогами міжнародної наукометричної бази даних SCOPUS стаття, що подається в науковий журнал, має супроводжуватися транслітерованим списком бібліографічних джерел -References. Таким чином, необхідно оформлювати 2 списки літератури. Перший – відповідно до вимог APA Style, і другий – відповідно до міжнародного стандарту за поданими нижче прикладами. При цьому References наводиться окремим блоком і повністю повторює список літератури українською чи іншою мовами, незалежно від того, чи є в ньому англомовні джерела. Останні, в разі їх наявності, просто повторюються у References. Що стосується іноземних бібліографічних джерел, крім англомовних, то текст посилання наводиться англійською мовою та транслітерується на латиницю (якщо текст написаний кирилицею).

Для транслітерації латиницею текстів, написаних кирилицею, можна скористатися програмами на відповідних сайтах: http://translit.ru та http://litopys.org.ua/links/intrans.htm

 • Слід звернути увагу на використання англійських лапок (“ ”) замість традиційних (« »).
 • Кожна транслітерована назва бібліографічного посилання має бути набрана курсивом і розширена англомовним перекладом (назва статті, книги, журналу, конференції). При цьому переклад береться у квадратні дужки і розміщується одразу після транслітерованої назви.
 • Місце видання слід зазначати повністю (наприклад, «Kyiv», а не «К.»).
 • Усі вихідні відомості (зазначення сторінок, тому, випуску, номера) мають наводитися англійською мовою, а не транслітеруватися. Так, замість «s.» слід використовувати «p.» або «pp.» (наприклад, 123 p. або рр. 1-12), а замість «т.» (том), «вип.» (випуск) і «№» (номер) - «vol.», «issue» і «no.» відповідно.
 • Римські цифри (наприклад, у назвах конференцій) необхідно замінити словами або арабськими цифрами (Second або 2nd замість II).
 • В описі підручників і навчальних посібників не треба зазначати вид видання, ця інформація в References зайва.
 • В опис джерела необхідно вносити прізвища всіх авторів, в жодному разі не скорочуючи цей список.
 • Рік видання переноситься на початок опису, розміщується одразу після прізвища автора в дужках (найбільш прийнятний варіант).
 • При описі електронних джерел обов’язково слід зазначати дату доступу до інформації.
 • Усі джерела, подані в References, розміщуються за латинським алфавітом. Наприклад: 1. Cole M. Cultural Psychology… 2. Vygotskii L.S. Psikhologiia iskusstva..., на відміну від українського варіанту: 1.Виготський Л.С. Психологія мистецтва… 2. Коул М. Психологія культури…
 

 Факультативні позначення

 • При зазначенні видавництва рекомендується використовувати «Publ.» після його назви. Якщо назва видавництва має офіційно зареєстрований переклад англійською мовою, то зазначається цей варіант, у всіх інших випадках наводиться транслітерована назва видавництва.
 • Наприкінці опису бібліографічного джерела у дужках можна зазначати мову оригіналу, наприклад: (In English), (In Ukrainian). Можна також наводити дані про переклад анотації англійською мовою, наприклад: (In Ukrainian; abstract in English).
 

 Додаткові поради авторам

 • У разі наведення бібліографічного джерела англійською мовою, його транслітерувати не треба, це стосується насамперед публікацій, що зареєстровані у міжнародних наукометричних базах.
 • Якщо україно- чи будь-який іншомовний (за виключенням англомовного) журнал має офіційну зареєстровану назву англійською мовою (зазвичай така інформація міститься на сайті видання), то в References слід наводити саме її, а не робити переклад самостійно.
 • Якщо є можливість знайти оригінальне видання іншомовного джерела, то слід подавати саме його опис.
 • При описі видань без авторів (збірників, колективних монографій) можна замість прізвищ авторів зазначати одного, максимум двох редакторів видання.
 • Дозволяється не транслітерувати назви дисертацій, патентів, звітів, законодавчих і нормативних та інших нетипових для індексів цитування документів, наводячи лише їх англомовний переклад. Однак при цьому в дужках слід обов’язково зазначати мову видання оригіналу, наприклад: (In Polish) або (In Ukrainian).
 • Для неопублікованих документів можна робити короткий опис із зазначенням у дужках (Unpublished), якщо джерело має автора, або (Unpublished Source) чи (Unpublished Report), якщо автор відсутній.
 • Якщо публікація має DOI, його обов’язково слід зазначати наприкінці опису джерела.
 

Приклади оформлення References

Книга

Izvekov, V.I., Serikhin, N.A., Abramov, A.I. (2005). Proektirovanie turbogeneratorov [Design of turbo-generators]. Kyiv, MEI, 440 p.

Lindorf, L.S., Mamikoniants, L.G. (1972). Ekspluatatsiia turbogeneratorov s neposredstvennym okhlazhdeniem [Operation of turbine generators with direct cooling]. Kyiv, Energiia Publ., 352 p.

Hubbard, R.G., Koehn, M.F., Omstein, S.I., Audenrode, M.V., & Royer, J. (2010). The mutual fund industry: Competition and investor welfare. New York, Columbia University Press, 254 p.

Складова частина книги (розділ, глава тощо)

Savchenko, A.P., Cherkavskaya, O.V., Rudenko, B.A., Bolotov, P.A. (2010). Anomalnaya anatomiya koronarnykh arteriy [Deviant anatomy of coronary arteries]. Interventsionnaya kardiologiya. Koronarnaya angiografiya i stentirovanie [Interventional cardiology. Coronarography and stenting]. Kyiv, GEOTAR-Media, pp. 60-79.

Стаття з друкованого журналу

Zagurenko, A.G., Korotovskikh, V.A., Kolesnikov, A.A., Timonov, A.V., Kardymon, D.V. Tekhniko-ekonomicheskaya optimizatsiya dizaina gidrorazryva plasta [Techno-economic optimization of the design of hydraulic fracturing]. Neftyanoe khozyaistvo [Oil Industry], 2008, no. 11, pp. 54-57.

або

Zagurenko, A.G., Korotovskikh, V.A., Kolesnikov, A.A., Timonov, A.V., Kardymon, D.V. (2008). Technical and economic optimization of hydrofracturing design. Neftyanoe khozyaistvo [Oil Industry], no. 11, pp. 54-57 (In Russian).

Стаття з електронного журналу

Swaminathan, V., Lepkoswka-White, E., Rao, B.P. Browsers or buyers in cyberspace? An investigation of electronic factors influencing electronic exchange. Journal of Computer-Mediated Communication, 1999, vol. 5, no. 2. Available at: http://www. ascusc.org/ jcmc/vol5/issue2/ (Accessed 28 April 2011).

Стаття з doi

Zhang, Z., Zhu, D. Experimental research on the localized electrochemical micromachining. Ukrainian Journal of Electrochemistry, 2008, vol. 44, no. 8, pp. 926–930. DOI: https://doi.org/10.1134/S1023193508080077

Матеріали конференцій

Stepanova, А.А. (2010). Antique motifs in Victor Serge's novel “Conquered City”. Materialy 2 Mezgdunarodnogo Kongressa “Yazyk i literature v mezhdunarodnom obrazovatelnom prostranstve: sovremennoye sostoyanie I perspektivy [Proseedings of the 2nd International Congress “Language and Literature in the International Educational Space: Current State and Prospects”]. Granada, Universidad de Granada Publ., pp. 1910-1916.

Devlin, J., Chang, M.-W., Lee, K., & Toutanova, K. (2019). BERT: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding. J. Burstein, Ch. Doran, Th. Solorio (Eds.),Proceedings of the 2019 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies. Stroudsburg: The Association for Computational Linguistics Publ., pp. 471-486. DOI: https://doi.org/10.18653/v1/N19-1423

Неопублікований документ

Latypov, A.R., Khasanov, M.M., Baikov, V.A. (2004). Geology and Production (NGT GiD). The Certificate on official registration of the computer program. No. 2004611198 (In Ukrainian, unpublished).

Generator davleniia GD-2M. Tekhnicheskoe opisanie i instruktsiia po ekspluatatsii [Pressure generator GD-2M. Technical description and user manual]. Zagorsk, Res. Inst. of Appl. Chem. Publ., 1975, 15 p.

або

Pressure generator GD-2M. Technical description and user manual. Zagorsk, Res. Inst. of Appl. Chem. Publ., 1975, 15 p. (In Ukrainian, unpublished).

Інтернет-ресурс

APA Style (2011). Available at: http://www.apastyle.org/apa-style-help.aspx (accessed 5 February 2011).

Pravila Tsitirovaniya Istochnikov [ules for the Citing of Sources] Available at: http://www.scribd.com/doc/1034528/ (Аccessed 7 February 2011).

Дисертація, автореферат дисертації

Stepanova, A.A. (2014). Refleksії pro faustіvsku kulturu v lіteraturnomu procesі Evropy ta SShA 1920-1930-h rokіv: estetika, poetologіya, tipologіya. Avtoref. dis. dokt. fіlol. nauk [Reflections on the Faustian Culture in European and American Literary Process in the 1920–1930s: Aesthetics, Poetology, Typology. Dr. Thesis Abstract]. Kyiv, 42 p.

Mylott, E. (2009). To flatten her sphere to a circle, mount it and take to the road: The bicycle. PhD Thesis. Albany, State University of New York Publ., 243 p.

Mylott, E. (2009). To flatten her sphere to a circle, mount it and take to the road: The bicycle. PhD Thesis Abstract. Albany, 21 p.

Закони, збірники нормативних документів

Закони, постанови, які розміщені в друкованих засобах:

Cabinet of Ministers of Ukraine (2007), “Resolution "On approval of the State program of development of the Ukrainian village until 2015"”, Ofitsijnyj visnyk Ukrainy, vol. 73, p. 2715.

Закони, постанови, які розміщені на електронних ресурсах (сайтах):

The Verkhovna Rada of Ukraine (2012), The Law of Ukraine "On public-private partnership", available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2404-17 (Accessed 29 August 2013).

Cabinet of Ministers of Ukraine (2012), “Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On approval of the action plan for 2013 to implement the National Strategy for Regional Development 2015"”, available at: http://zakon.rada.gov.ua (Accessed 22 August 2013).

Ukrainian Business Resource (2011), “2010 results for the coal industry”, available at:http://ubr.ua/market/industrial/rezultaty-2010-goda-dlia-ugolnoi-promyshlennosti-73714 (Accessed 29August 2013).

Патент

Palkin, M.V. (2006). Sposob orientirovaniia po krenu letatel'nogo apparata s opticheskoi golovkoi samonavedeniia [The way to orient on the roll of aircraft with optical homing head]. Patent RF, no. 2280590.

Препринт

Іванов, В.В. (2010). Kardiolohiia [Cardiology]. Working paper WP3/2012/01, Kyiv, Druk, 198 р.

Статистичний збірник

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy (2013). Sotsialni indykatory rivnia zhyttia naselennia [Social indicators of living], Kyiv, Informatsiino-analitychne ahentstvo Publ.

Примітка

Якщо немає даних про автора (колектив авторів), але є дані про редактора, на початок опису джерела виносять дані про нього:

Vasyliev, I.I. (ed.). (2010). Kardiolohiia [Cardiology], Kyiv, Svit Publ.

Якщо немає даних про автора (колектив авторів) і редактора, то на початок опису джерела виносять назву організації, яка видала матеріал:

Donetsk National Medical University of Maxim Gorky (2012). Kardiolohiia [Cardiology], Donetsk, Donetsk National Medical University of Maxim Gorky Publ.

Стаття та відомості про автора подаються в електронному вигляді електронною поштою на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Редколегія залишає за собою право редагувати статті у разі потреби та відхиляти їх. Відхилені статті не повертаються.

Контактна інформація:

Степанова Анна Аркадіївна

Тел.: +38 050 320 01 82;

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Top