Alfred Nobel University Journal of Philology  

ЗМІСТ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ЛІТЕРАТУРНОЇ КРИТИКИ

Журавльова С.С.
Українська поезія доби бароко в літературознавчому дискурсі Івана Франка: погляд з перспективи сучасної медієвістики. DOI 10.32342/2523-4463-2017-0-13-8-13

Оляндэр Л.К.
«Чистый понедельник» Ивана Бунина: концептуальные подходы О.В. Богдановой, их стимулирующая функция, интенции. DOI 10.32342/2523-4463-2017-0-13-14-28

Рагимова У.
Проблема молчания в повествовании. DOI 10.32342/2523-4463-2017-0-13-29-35

НЕКЛАСИЧНІ ПРАКТИКИ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА

Дорофеев Д.Ю.
Эстетика образа Людвига Витгенштейна. DOI 10.32342/2523-4463-2017-0-13-36-50

Івасюта О.Б.
Типологічна характеристика символів у романі П. Бак «Сини». DOI 10.32342/2523-4463-2017-0-13-51-57

Livry А.
Mandelstam le nietzschéen: une origine créative inattendue. DOI 10.32342/2523-4463-2017-0-13-58-67

ЛІТЕРАТУРНІ ТРАДИЦІЇ: ДІАЛОГ КУЛЬТУР ТА ЕПОХ

Pakhsarian N.
Les taudis de Petersbourg de Vsevolod Krestovsky et les romans d’ Eugene Sue et d’Alexandre Dumas.
DOI 10.32342/2523-4463-2017-0-13-68-74

Шешунова С.В.
Рассказ И.С. Шмелева «Чужой крови» и тема русско-немецкой межкультурной коммуникации в литературе. DOI 10.32342/2523-4463-2017-0-13-75-80

АСПЕКТИ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ СХІДНИХ МОВ ТА ЛІТЕРАТУР

Акімова А.О.
Концепція нової форми драми театру Хуацзюй. DOI 10.32342/2523-4463-2017-0-13-81-90

Мамедова А.
Сложные глаголы в произведении «Лейли и Меджнун» Мухаммеда Физули.
DOI 10.32342/2523-4463-2017-0-13-91-94

Мамедова К.
Роль произведения «Смыслы Корана» Аль-Фарры в развитии арабского языкознания.
DOI 10.32342/2523-4463-2017-0-13-95-101

Теймури П.
Классификация традиционных стилей в классической персоязычной поэзии.
DOI 10.32342/2523-4463-2017-0-13-103-109

Фока М.В.
Йодзьо в хайку (на основі аналізу поетичних творів Мацуо Басьо). DOI 10.32342/2523-4463-2017-0-13-110-117

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕСТЕТИКИ ТА ПОЕТИКИ ЛІТЕРАТУРНОГО ТВОРУ

Богданова О.В.
Новые идейные грани рассказа А.П. Чехова «Крыжовник». DOI 10.32342/2523-4463-2017-0-13-118-124

Калиберда Н.В.
Жизнь в свете: дальнейшая судьба героини Сэмюэла Ричардсона. DOI 10.32342/2523-4463-2017-0-13-125-136

Кириченко Ю.С.
Ідейно-естетичні передумови формування уснооповідної манери української прози Г. Квітки-Основ’яненка. DOI 10.32342/2523-4463-2017-0-13-132-140

Литвиненко Н.А.
«Призвание» Роденбаха: трансформация романтических мотивов. DOI 10.32342/2523-4463-2017-0-13-141-145

Пасько Л.В.
История и политика в романе Г. Видала «Линкольн». DOI 10.32342/2523-4463-2017-0-13-146-150

Рибцева О.Ю.
Внутрішній світ дитини в умовах війни в повісті «Жив-був Іван» Віктора Положія.
DOI 10.32342/2523-4463-2017-0-13-151-154

Тверитинова Т.И.
Интертекстуальность в романе б. Акунина «Алмазная колесница». DOI 10.32342/2523-4463-2017-0-13-155-160

Филат Т.В.
Особенности героя рассказа Джека Лондона «Кусок мяса»: характер, психология спортсмена.
DOI 10.32342/2523-4463-2017-0-13-161-166

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛІНГВІСТИКИ ТА ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЇ

Абдуллаева Х.
Исследование межъязыковой эквивалентности терминов информатики французского и русского языков на уровне материального экспонента. DOI 10.32342/2523-4463-2017-0-13-167-172

Бечко Я.В.
Участь лексико-семантичних варіантів прикметника англ. hot у процесі фразеотворення.
DOI 10.32342/2523-4463-2017-0-13-173-178

Burkovska O.
The problem of the one-member sentences as a separate category in the 50 of the XXth century – early XXst century. DOI 10.32342/2523-4463-2017-0-13-179-183

Вуколова К.В.
Варіативність мови та мовлення мешканців м. Піттсбург на прикладі вживання лексем «yinz» та «yinzer».
DOI 10.32342/2523-4463-2017-0-13-184-189

Головащенко Ю.С.
Тематичне поле в семантичному просторі художнього тексту (на матеріалі романів Дж.М. Кутзее).
DOI 10.32342/2523-4463-2017-0-13-190-195

Денисюк Ю.І.
Президентський дискурс як предмет лінгвістичних досліджень. DOI 10.32342/2523-4463-2017-0-13-196-201

Ivasyuta O.
Boundaries of symbol in stylistics. DOI 10.32342/2523-4463-2017-0-13-202-207

Каленюк С.О.
Стилістична транспозиція як особливий спосіб актуалізації термінолексем у ЗМІ.
DOI 10.32342/2523-4463-2017-0-13-208-214

Капнина Г.И.
Концепт как базовое понятие линвгокультурологии. DOI 10.32342/2523-4463-2017-0-13-215-218

Kuriata Y., Kasatkina-Kubyshkina O.
Speech behavior of an Internet troll in online communication. DOI 10.32342/2523-4463-2017-0-13-219-222

Нера Н.Я.
Невласне-питальні речення у чНПМ vs жНПМ. DOI 10.32342/2523-4463-2017-0-13-223-228

Паульс В.О.
Іманентне заперечення у французькій мові. DOI 10.32342/2523-4463-2017-0-13-229-232

Prokofiev G.
Differentiation between irony and sarcasm in contemporary linguistic studies.
DOI 10.32342/2523-4463-2017-0-13-233-239

Турчак О.М.
Причинно-наслідковий зв'язок структурно-семантичних особливостей оказіоналізмів у мові періодичних видань кінця ХХ століття. DOI 10.32342/2523-4463-2017-0-13-240-245

Хожаіж І.В.
Маркери негативної та позитивної полярності у загальнопитальних висловленнях модального поля індикатива і кондиціоналу (на матеріалі сучасної французької мови).
DOI 10.32342/2523-4463-2017-0-13-246-250

Шестакова С.О.
Антонімія в економічній термінолексиці. DOI 10.32342/2523-4463-2017-0-13-251-255

ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧІ СТУДІЇ

Pliushchai A., Oníshchenko M., Oníshchenko G.
Titulares y eslóganes Españoles traducidos al ucraniano: análisis de transformaciones.
DOI 10.32342/2523-4463-2017-0-13-256-261

Приходько В.Б.
Інтертекстуальність як проблема перекладу. DOI 10.32342/2523-4463-2017-0-13-262-266

ЛІТЕРАТУРНА ВІТАЛЬНЯ

Киитиро Вада
На Украину с Ерошенко (окончание).

РЕЦЕНЗІЇ, ХРОНІКИ НАУКОВОГО ЖИТТЯ

Торкут Н.М.
Едмунд Спенсер у контексті пасторальної традиції.

Силантьева В.И., Степанова А.А.
Международная научная конференция «Жанрология, поэтика и современные системы анализа литературы», посвященная памяти Виктора Георгиевича Зинченко. 28–29 апреля 2017 года.

 

РЕФЕРАТИ (ABSTRACTS)
НАШІ АВТОРИ
Top