Alfred Nobel University Journal of Philology  

ЗМІСТ   

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ЛІТЕРАТУРИ

Наєнко М.К.
Передісторія університетської теорії літератури.   

Домащенко А.В.
Об онтологической сущности филологии.   

Удалов В.Л.
Складові літературознавства у просторі цілісно-системного дослідження.   

Лімборський І.В.
Ідеальний історичний тип: «свій / чужий» у парадигмі цінностей XVIII століття.   

Раковская Н.М.
Структурирование критического текста как литературоведческая проблема.   

Сінченко О.Д.
Формалістичні аспекти літературної теорії Бориса Якубського.   

Рева Л.Г.
«Спочатку було слово»: першодруки як фундамент до світової економіки.   

КОМПАРАТИВНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ

Пинаев С.М.
Малая проза И.С. Шмелёва и американская новелла конца XIX – начала XX веков.   

Блищ Н.Л.
Миф А. Ремизова о вийной тайне Н. Гоголя.   

Корбич Г.Г.
Русская литература в контексте идейно-эстетических поисков Мыколы Евшана (творчество Достоевского, Толстого и другие аспекты литературно-критического восприятия).   

Тибор Бароти
Об осмыслении предназначения пророка в творчестве Тараса Шевченко и Пантелеймона Кулиша.   

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕСТЕТИКИ ТА ПОЕТИКИ ЛІТЕРАТУРНОГО ТВОРУ

Хороб С.І.
Трансформація містерійних форм в українській сакральній драматургії: ґенеза і традиції.   

Литвиненко Н.А.
Бегбедер и Сартр: французский автобиографический роман – проблемы жанровой поэтики.   

Леденев А.В.
Мотив воплощения в романе В. Набокова «Защита Лужина».   

Любецкая В.В.
Стиль и лад в творчестве Н.В. Гоголя.   

Федотов О.И.
О содержательных аллюзиях трехстопного ямба у В. Ходасевича.   

Кропивко І.В.
Збірка вибраних творів малої прози Е. Андієвської «Джалапіта»: жанровий наратив та стильова своєрідність.   

Яницкая С.С.
Жанр романса в творчестве А.Ф. Мерзлякова.   

Гречуха Л.О.
До поетики романів «Машина пом’якшення» та «Білет, який вибухнув» В. Берроуза.   

Назаревич Л.Т.
Часопросторові аспекти в екзистенцлітературі кінця ХІХ – початку ХХ століття.   

Бойченко О.П.
Роман «Чарівна казка Нью-Йорка» як свідчення «доби високого гротеску» у творчості Дж.П. Донліві.   

Oníschenko M.
Peculiaridaes de la poética y escritura de Georges Perec: al planteamiento de la cuestión.   

Марцовенко С.І.
Постмодернізм в українській літературі: на матеріалі роману Ю. Андруховича «Дванадцять обручів».   

Кравинская Ю.Ю.
Автобиографический аспект в романе Кери Хьюм «Люди-скелеты».   

Жиліна М.С.
Метафора у збірці «Дні» Євгена Плужника.   

АСПЕКТИ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ СХІДНИХ ЛІТЕРАТУР

Усенко О.П.
Тематизація та естетизація їжі в японській літературі ХХ ст.   

Селігей В.В.
Інтертекстуальність як основа тематизації транскультурної ідентифікації в романі Ф. Чіна «Хайвей Ганга Діна» (1994): трансцивілізаційна перспектива.   

Надута Т.В.
Концепт «мовчання» жінки у романі Емі Тан «Дружина кухонного бога» та у романі Перл Бак «Східний вітер: західний вітер».   

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛІНГВІСТИКИ

Зирка В.В.
Рекламный текст и его особенности.   

Ніконова В.Г.
Реконструкція картини світу в художньому творі: етапи і процедури.   

Малиновська І.В.
Методологічні заcади дослідження англомовного філософського дискурсу.   

Кожушко С.П., Кабанова М.Р.
О некоторых способах выражения оценки в юридических текстах (на материале учебника A. Robin Widdowson «Business law. Market leader»).   

Чайка Л.В.
Психолінгвістичні фактори породження вербальних конфліктів.   

Пирога Н.Г.
Русское правописание и орфографическая практика: о правилах написания твердого и мягкого знаков.   

Pliuschay A.
Peculiaridades lingüísticas de la prensa contemporánea Española.   

Дундій П.Н.
Лексичні запозичення у глобалізаційних процесах міжкультурної комунікації та діалогу культур.   

Трусов С.С.
До питання про методологію дослідження англомовного дискурсу ради ООН з прав людини.   

ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧІ СТУДІЇ

Сласная Е.В.
Особенности перевода имплицитного отрицания.   

Top