Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Філологічні науки

Alfred Nobel University Journal of Philology

ЗМІСТ   

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ЛІТЕРАТУРИ

Наєнко М.К.
Передісторія університетської теорії літератури.   

Домащенко А.В.
Об онтологической сущности филологии.   

Удалов В.Л.
Складові літературознавства у просторі цілісно-системного дослідження.   

Лімборський І.В.
Ідеальний історичний тип: «свій / чужий» у парадигмі цінностей XVIII століття.   

Раковская Н.М.
Структурирование критического текста как литературоведческая проблема.   

Сінченко О.Д.
Формалістичні аспекти літературної теорії Бориса Якубського.   

Рева Л.Г.
«Спочатку було слово»: першодруки як фундамент до світової економіки.   

КОМПАРАТИВНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ

Пинаев С.М.
Малая проза И.С. Шмелёва и американская новелла конца XIX – начала XX веков.   

Блищ Н.Л.
Миф А. Ремизова о вийной тайне Н. Гоголя.   

Корбич Г.Г.
Русская литература в контексте идейно-эстетических поисков Мыколы Евшана (творчество Достоевского, Толстого и другие аспекты литературно-критического восприятия).   

Тибор Бароти
Об осмыслении предназначения пророка в творчестве Тараса Шевченко и Пантелеймона Кулиша.   

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕСТЕТИКИ ТА ПОЕТИКИ ЛІТЕРАТУРНОГО ТВОРУ

Хороб С.І.
Трансформація містерійних форм в українській сакральній драматургії: ґенеза і традиції.   

Литвиненко Н.А.
Бегбедер и Сартр: французский автобиографический роман – проблемы жанровой поэтики.   

Леденев А.В.
Мотив воплощения в романе В. Набокова «Защита Лужина».   

Любецкая В.В.
Стиль и лад в творчестве Н.В. Гоголя.   

Федотов О.И.
О содержательных аллюзиях трехстопного ямба у В. Ходасевича.   

Кропивко І.В.
Збірка вибраних творів малої прози Е. Андієвської «Джалапіта»: жанровий наратив та стильова своєрідність.   

Яницкая С.С.
Жанр романса в творчестве А.Ф. Мерзлякова.   

Гречуха Л.О.
До поетики романів «Машина пом’якшення» та «Білет, який вибухнув» В. Берроуза.   

Назаревич Л.Т.
Часопросторові аспекти в екзистенцлітературі кінця ХІХ – початку ХХ століття.   

Бойченко О.П.
Роман «Чарівна казка Нью-Йорка» як свідчення «доби високого гротеску» у творчості Дж.П. Донліві.   

Oníschenko M.
Peculiaridaes de la poética y escritura de Georges Perec: al planteamiento de la cuestión.   

Марцовенко С.І.
Постмодернізм в українській літературі: на матеріалі роману Ю. Андруховича «Дванадцять обручів».   

Кравинская Ю.Ю.
Автобиографический аспект в романе Кери Хьюм «Люди-скелеты».   

Жиліна М.С.
Метафора у збірці «Дні» Євгена Плужника.   

АСПЕКТИ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ СХІДНИХ ЛІТЕРАТУР

Усенко О.П.
Тематизація та естетизація їжі в японській літературі ХХ ст.   

Селігей В.В.
Інтертекстуальність як основа тематизації транскультурної ідентифікації в романі Ф. Чіна «Хайвей Ганга Діна» (1994): трансцивілізаційна перспектива.   

Надута Т.В.
Концепт «мовчання» жінки у романі Емі Тан «Дружина кухонного бога» та у романі Перл Бак «Східний вітер: західний вітер».   

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛІНГВІСТИКИ

Зирка В.В.
Рекламный текст и его особенности.   

Ніконова В.Г.
Реконструкція картини світу в художньому творі: етапи і процедури.   

Малиновська І.В.
Методологічні заcади дослідження англомовного філософського дискурсу.   

Кожушко С.П., Кабанова М.Р.
О некоторых способах выражения оценки в юридических текстах (на материале учебника A. Robin Widdowson «Business law. Market leader»).   

Чайка Л.В.
Психолінгвістичні фактори породження вербальних конфліктів.   

Пирога Н.Г.
Русское правописание и орфографическая практика: о правилах написания твердого и мягкого знаков.   

Pliuschay A.
Peculiaridades lingüísticas de la prensa contemporánea Española.   

Дундій П.Н.
Лексичні запозичення у глобалізаційних процесах міжкультурної комунікації та діалогу культур.   

Трусов С.С.
До питання про методологію дослідження англомовного дискурсу ради ООН з прав людини.   

ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧІ СТУДІЇ

Сласная Е.В.
Особенности перевода имплицитного отрицания.   

Top