Alfred Nobel University Journal of Philology  

ЗМІСТ   

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ЛІТЕРАТУРНОЇ КРИТИКИ

Ватченко С.А., Максютенко Е.В.
Проблема авторства в литературной критике ХХ ст. Грани полемики.   

Карлина Н.Н.
Журнал «Юность» в последние советские годы.   

Пахсарьян Н.Т.
Университетский курс истории литературы и современность: к проблеме взаимосвязи общей и сравнительной истории литератур.   

НЕКЛАСИЧНІ ПРАКТИКИ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА

Livry А.
Nabokov et l’idiocratie Française.   

Покулевська А.І.
Монтажність і кадровість як принципи структурування в просторових та часових мистецтвах.   

ЛІТЕРАТУРНІ ТРАДИЦІЇ: ДІАЛОГ КУЛЬТУР ТА ЕПОХ

Ильинская Н.И.
Трансформация средневековой легенды о крысолове в прозе Анджея Заневского.   

Литвиненко Н.А.
Буддийская легенда в раннем творчестве С.Н. Сергеева-Ценского.   

Маркова М.В.
Осмислення проблеми петраркізму Джона Донна у літературознавчому дискурсі.   

Нехайчук Ю.А.
Образ українського правителя очима зарубіжних письменників (на матеріалі роману «Мазепа, гетьман України» Ірен Стецик).   

Шешунова С.В.
Британцы и русские как враги по Крымской войне: литературные образы.   

АСПЕКТИ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ СХІДНИХ ЛІТЕРАТУР

Ковальчук Ю.А.
Корейські ландшафти у сприйнятті західних письменників ХІХ – початку ХХ ст.   

Мовламова М.
Образ Физули как национальный идеал в историческом романе ХХ в.   

Прушковська І.В.
Репрезентація турецького літературного постмодернізму: «бібліотека-лабіринт» творів Муратхана Мунгана.   

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕСТЕТИКИ ТА ПОЕТИКИ ЛІТЕРАТУРНОГО ТВОРУ

Айзенбарт Л.М.
Галицьке літературне пограниччя в персоналіях.   

Берестень Е.Е., Плющай А.А.
Средства выражения комического в баснях Готхольда Эфраима Лессинга.   

Богданова О.В.
Образ Максима Максимыча в романе М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени».   

Горбонос О.В., Прилєпська Л.П.
Жінки в житті та художній спадщині Т.Г. Шевченка: синтез особистого та творчого.   

Захарова В.Т.
Человек и природа в прозе Серебряного века (функции эпического параллелизма).   

Ільків А.В.
До питання ґенези листа-повчання в українській епістолярній традиції.   

Кошелев В.А.
Четыре «Мазепы» пушкинской эпохи.   

Пак Н.И.
Авторские примечания как фактор художественной целостности (на примере двух произведений Б.К. Зайцева).   

Пасько Л.В.
Поэтика романа Эвелин Скотт «Волна».  

Погребняк О.А.
Образи українських заробітчан в сучасній чеській прозі.   

Ревуцька С.К.
Феномен атрактивності персонажа – казковість чи дійсність?   

Савич В.І.
Філософія національного буття в ліриці Р. Володимира   

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛІНГВІСТИКИ ТА ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЇ

Артеменко Т.М., Липко І.П.
Особливості функціонування констативних, квеситивних та директивних реплік-відповідей у діалогічному дискурсі.   

Вакулик І.І.
Особливості термінологічної номінації   

Власенко Л.В., Мірочник В.В.
Розвиток навичок говоріння у студентів нефілологічних спеціальностей   

Вуколова К.В.
Вплив соціальних категорій на характер мовлення та мовну поведінку осіб

Гнезділова Я.В.
Метакомунікація в cучасній лінгвістиці: маніпулятивний аспект

Дзюбіна О.І.
Комунікативний аспект соціальних мереж Facebook і Twitter   

Іщенко Т.В.
Комунікативно-прагматичні норми наукових текстів англійської фахової мови спорту   

Лепетюха А.В.
Типологія моно- та поліпредикативних висловлень із синтаксичною синонімією (на матеріалі сучасної французької художньої прози)   

Нікішина Т.І.
Лексичні поля концептів свобода, freedom, liberté в українському, англійському, французькому політичних дискурсах   

Паламар Н.І.
Невербальні засоби вираження мовленнєвого акту похвала   

Ratomska L.V., Yefremova A.V.
«La nature» du terme dans le discours d’affaire de la langue Française (Aperçu général dans le contexte de l'approche contemporaine)   

Турчак О.М.
Особливості словотвору економічної термінології   

Удовіченко Г.М.
Аналіз вираження концептів «розум/wit» та «дурість/stupidity» через фразеологічні одиниці мови   

Шум’яцька О.М.
Прагматична структура мовленнєвого жанру вибачення у сучасній німецькій мові   

ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧІ СТУДІЇ

Bidnenko N.
Teaching languages for special purposes for developing future translators’ professional competences and linguistic skills   

Кумпан С.М.
Відтворення комічного потенціалу тексту в художньому перекладі (на прикладі новелістики Івліна Во)   

Одрехівська І.М.
Філософія перекладознавчої концепції Віктора Коптілова: від метакритики до теорії перекладу   

ЛІТЕРАТУРНА ВІТАЛЬНЯ

Киитиро Вада.
На Украину с Ерошенко (продолжение)   

РЕЦЕНЗІЇ, ХРОНІКИ НАУКОВОГО ЖИТТЯ

Степанова А.А.
Международная научная конференция «Бестиарный код в диалоге культур: традиция и современность», посвященная памяти профессора Олега Васильевича Мишукова. (Херсонский государственный университет, 7–8 октября 2016 г.)   

Шестакова Э.Г.
«Я знаю, город будет…»   

Степанова А.А.
«В процессе “Сотворения мира”…»   

 

РЕФЕРАТИ (ABSTRACTS)   
НАШІ АВТОРИ   

Top