Alfred Nobel University Journal of Philology  

ЗМІСТ   

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ЛІТЕРАТУРНОЇ КРИТИКИ

Горбонос О.В., Карюхіна А.І.
Містичний світ як складова простору художньої літератури: історико-культурологічний аспект.    

Керимов Р.
Новый взгляд на взаимоотношения Гасым бек Закира и Мирза Фатали Ахундзаде.    

Лімборський І.В.
Перекладач як читач та інтерпретатор художнього тексту (компаративні проекції).    

Удалов В.Л.
Умови завершення «перехідного періоду» в розвитку сучасної теорії літератури.    

Черноіваненко Є.М.
Риторичність і художність як дві форми вияву естетичного в літературі.    

НЕКЛАСИЧНІ ПРАКТИКИ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА

Газизова А.А.
Три этюда.    

ЛІТЕРАТУРНІ ТРАДИЦІЇ: ДІАЛОГ КУЛЬТУР ТА ЕПОХ

Литвиненко Н.А.
«Большой Мольн» Алена-Фурнье и проблема романтических традиций.    

Пахсарьян Н.Т.
Жалобы и слезы в пасторали Флориана «Галатея».    

Сетько О.А.
Образ Марины Мнишек В. Хлебникова в контексте художественных исканий русских писателей XIX–XX вв.    

Соколянский М.Г.
Ещё раз о роли А.С. Пушкина в освоении шекспировского наследия русской культурой.    

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕСТЕТИКИ ТА ПОЕТИКИ ЛІТЕРАТУРНОГО ТВОРУ

Абдулазизова С.
Характерные особенности творчества Виктора Гюго.    

Гoрбaч I.М.
Oбрaз aвтoдiєгeтичнoгo oпoвiдaчa в рoмaнi Н. Фaргa.    

Любецкая В.В.
Пророчество конца мира в романе Ф.М. Достоевского «Бесы».    

Оляндер Л.К.
Мемуарні мотиви у творчості Євгена Сверстюка: особистість у протиборстві з нелюдськістю.    

Полежаєва Т.В.
Новелістична казка М. Коцюбинського «Хо»: жанрово-генетичні та поетичні спостереження.    

Фигедыова М.
«Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтова: авторская мистификация и нарративное построение.    

Филат Т.В.
Особенности организации художественной картины мира в рассказе И. Шмелёва «Оборот жизни».    

Шестакова Э.Г.
Аномальная сущность мотива детства в мире Н. Гумилёва.    

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛІНГВІСТИКИ ТА ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЇ

Zgurovska Ya., Kalinichenko V.
Allusions Functioning in Oscar Wilde’s Short Stories.    

Zirka V.
Advertising as manipulative power    

Исмайлова С.
Предикативные конструкции в современном английском языке    

Савчук Н.М.
Міфічні та історичні реалії як засіб мотивації фразеологізмів української мови    

Сеидова Н.
О разграничении синонимии и вариативности в области фразеологических единиц    

Турчак О.М.
Експресія та експресивність як складові функціональної характеристики оказіоналізмів (на матеріалі преси кінця ХХ ст.)    

Чемпоєш В.В.
Засоби вираження авторської особистості у текстах науково-навчального підстилю    

ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧІ СТУДІЇ

Приходько В.Б.
Проблеми іншомовної рецепції та інтерпретації фразеологізмів    

IN MEMORIAM

Памяти Михаила Гиршмана    
Пам’яті Тамари Денисової    

РЕФЕРАТИ (ABSTRACTS)    
НАШІ АВТОРИ    

Top