Alfred Nobel University Journal of Philology  

ЗМІСТ

ЛІТЕРАТУРНІ ТРАДИЦІЇ: ДІАЛОГ КУЛЬТУР ТА ЕПОХ

Маркова М.В.
Петрарківські контексти духовної лірики Джона Донна. 10.32342/2523-4463-2021-1-21-1

Набиева В.Ф.
Своеобразие исторической тематики в азербайджанской и английской литературе второй половины ХХ века (на примере творчества Азизы Джафарзаде и Мэри Стюарт). 10.32342/2523-4463-2021-1-21-2

Радченко О.А.
«Цар Едип» Софокла в іманентній інтерпретації Еміля Штайґера. 10.32342/2523-4463-2021-1-21-3

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕСТЕТИКИ ТА ПОЕТИКИ ЛІТЕРАТУРНОГО ТВОРУ

Анненкова Е.С.
Несбывшееся как метасюжет в сборнике Джулиана Барнса «Лимонный Стол». 10.32342/2523-4463-2021-1-21-4

Ватченко С.А.
«Амелия» Генри Филдинга. Тематическое многоголосие романа. 10.32342/2523-4463-2021-1-21-5

Зейферт О.І.
Образотворчі можливості поезії Гаррі Гордона. 10.32342/2523-4463-2021-1-21-6

Максютенко Е.В.
«Во Франции … это устроено лучше…». Йорик как философ и сентиментальный путешественник. 10.32342/2523-4463-2021-1-21-7

Штейнбук Ф.М.
Своеобразие композиции «Конармии» И. Бабеля. 10.32342/2523-4463-2021-1-21-8

Yalovenko O.
Food as a Concept of Culture and Indian Code in Jhumpa Lahiri`s Writing. 10.32342/2523-4463-2021-1-21-9

АСПЕКТИ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ СХІДНИХ МОВ ТА ЛІТЕРАТУР

Ганиева И.Я.
Смысловое многообразие топонимов в азербайджанском и английском художественном стиле. 10.32342/2523-4463-2021-1-21-10

Шафизаде С.Т.
Процесс глобализации и проблема национального храрактера в контексте «Восток – Запад» (на примере современных турецких и азербайджанских рассказов). 10.32342/2523-4463-2021-1-21-11

Veliyeva F.M.
About the Syntactic Constructions and Features of the Aphorisms Used in Azerbaijan Language. 10.32342/2523-4463-2021-1-21-12

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛІНГВІСТИКИ ТА ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЇ

Bakhmat L., Panchenko V., Nosach O.
Language Changes, Lessons of Covid-19 and Coroneologisms. 10.32342/2523-4463-2021-1-21-13

Бечко Я.В.
Особливості функціонування лексико-семантичних варіантів іменника англ. Fire у процесі фразеотворення. 10.32342/2523-4463-2021-1-21-14

Бондарчук К.С., Чумаченко О.А.
Особливості писемної мовної комунікації засобами української мови (на прикладі офіційно-ділового, епістолярного та розмовно-побутового функційних стилів). 10.32342/2523-4463-2021-1-21-15

Венгринюк М.І.
Експресивність заперечних конструкцій у романі Аґати Крісті «Чалий Кінь». 10.32342/2523-4463-2021-1-21-16

Zaitseva M.O.
Axiologemes in Defense VS Prosecution English Court Discourse. 10.32342/2523-4463-2021-1-21-17

Зінукова Н.В.
Лінгвістичні особливості змісту текстів англомовного ділового дискурсу. 10.32342/2523-4463-2021-1-21-18

Іванишин Н.Я.
Комунікативно-прагматичні параметри блогу як жанру персональної інтернет-комунікації (на матеріалі текстів Людмили Лінник на сайті видання «Галицький кореспондент»). 10.32342/2523-4463-2021-1-21-19

Imanova N.M.
Virtual Identity in the Media Discourse. 10.32342/2523-4463-2021-1-21-20

Куньч З.Й.
Реалізація правил милозвучности української мови в сучасній науковій літературі гуманітарного профілю. 10.32342/2523-4463-2021-1-21-21

Лепетюха А.В.
Синонімічні безсполучникові підрядні висловлення поліпредикативних структур із дієприкметниковою та дієприслівниковою головними лексемами (на матеріалі французької художньої прози ХХ – початку ХХІ століть). 10.32342/2523-4463-2021-1-21-22

Раджабова С.М.
Об изменении значений постноминативных прилагательных в процессе трансформации в современном английском языке. 10.32342/2523-4463-2021-1-21-23

Турчак О.М.
Глобалізація суспільства як один із головних чинників формування новітнього ділового комунікативного дискурсу. 10.32342/2523-4463-2021-1-21-24

Храбан Т.Є.
Військовий чорний гумор як форма адаптаційних процесів і реагування індивіда на страх смерті (психолінгвістичний аспект). 10.32342/2523-4463-2021-1-21-25

СУЧАСНІ АСПЕКТИ ЛІНГВОДИДАКТИКИ

Давидченко І.Д.
Лінгвокультурологічна компетентність та її роль у фаховому становленні майбутніх фахівців закладів освіти. 10.32342/2523-4463-2021-1-21-26

Демченко І.В.
Особливості англомовної професійної підготовки майбутніх фахівців авіаційної галузі у льотних закладах вищої освіти. 10.32342/2523-4463-2021-1-21-27

ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧІ СТУДІЇ

Бойко Я.В.
Діахронна множинність перекладів у ракурсі творчого потенціалу цільової культури (на матеріалі українських ретрансляцій трагедій У. Шекспіра). 10.32342/2523-4463-2021-1-21-28

Литвин О.Г.
«Репресовані» терміни в перекладних словниках українських термінологічних шкіл. 10.32342/2523-4463-2021-1-21-29

РЕЦЕНЗІЇ, ХРОНІКИ НАУКОВОГО ЖИТТЯ

Панченко О.І.
«Енциклопедія перекладознавства» – важлива подія для українських мовознавців. Рецензія на видання: Енциклопедія перекладознавства: у 4-х т. Т. 2 / за ред.: Іва Гамб’є та Люка ван Дорслара; за заг. ред. О.А. Кальниченка та Л.М. Черноватого. Вінниця: Нова книга, 2020. 276 с. (серія UTTU Series).

НАШІ АВТОРИ

 

Top