Alfred Nobel University Journal of Philology  

ЗМІСТ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ЛІТЕРАТУРНОЇ КРИТИКИ

Нефагина Г.Л.
Литературно-критические взгляды Н. Ульянова. DOI: 10.32342/2523-4463-2020-2-20-1

Кропивко І.В.
Постмодерністська іронія і сміх: специфіка і наукова рецепція. DOI: 10.32342/2523-4463-2020-2-20-2

Литвиненко Н.А.
Эмоции, чувства и аффекты в раннем французском романтизме: проблемы изучения (статья первая). DOI: 10.32342/2523-4463-2020-2-20-3

Пура Я.С.
Історіософія української національної ідеї у публіцистичних та мемуарних творах Уласа Самчука. DOI: 10.32342/2523-4463-2020-2-20-4

ЛІТЕРАТУРНІ ТРАДИЦІЇ: ДІАЛОГ КУЛЬТУР ТА ЕПОХ

Годік К.О.
Розпад та поява нового типу деструктивної людини в українській та російській літературах кінця ХХ – початку ХХІ століть. DOI: 10.32342/2523-4463-2020-2-20-5

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕСТЕТИКИ ТА ПОЕТИКИ ЛІТЕРАТУРНОГО ТВОРУ

Вірченко Т.І.
Репрезентація поколіннєвих відмінностей в інтелектуальних романах В. Петрова-Домонтовича. DOI: 10.32342/2523-4463-2020-2-20-6

Голубь Д.А.
Сказочный мотив берлинского текста в романе Ю. Семенова «Семнадцать мгновений весны». DOI: 10.32342/2523-4463-2020-2-20-7

Кулакевич Л.М.
Жанрова палітра української авантюрно-пригодницької прози першої третини ХХ століття. DOI: 10.32342/2523-4463-2020-2-20-8

Лілік О.О., Сазонова О.В.
Архетипний образ світового дерева в художньому світі Григорія Чубая. DOI: 10.32342/2523-4463-2020-2-20-9

Мамедова Д.А.
Томас Эрнест Хьюм и литературное течение имажизма. DOI: 10.32342/2523-4463-2020-2-20-10

Ревуцька С.К., Форгель М.В.
Елементи автобіографії у романі Ш. Бронте «Джейн Ейр». DOI: 10.32342/2523-4463-2020-2-20-11

Sukhenko І.М.
Literary implications of religious perspectives on the nuclear in U.S. Fiction: Frank Bergon’s “The Temptations оf St. Ed & Brother S”. DOI: 10.32342/2523-4463-2020-2-20-12

АСПЕКТИ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ СХІДНИХ МОВ ТА ЛІТЕРАТУР

Мащенко О.А.
Концепція гумору в книзі Ліня Юйтана «Моя країна і мій народ». DOI: 10.32342/2523-4463-2020-2-20-13

Микаилов У.А.
Автобиографизм в азербайджанской художественной прозе (на основе повестей Исы Муганны). DOI: 10.32342/2523-4463-2020-2-20-14

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛІНГВІСТИКИ ТА ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЇ

Бондарчук К.С., Чумаченко О.А.
Функції і способи презентації спеціальної лексики в українській художній літературі (на матеріалі романів Павла Загребельного). DOI: 10.32342/2523-4463-2020-2-20-15

Vermenych Ya.V.
Emergence of Conceptual Metaphors in Ecological Filmic Discourse. DOI: 10.32342/2523-4463-2020-2-20-16

Данчишин Н.Р.
Мультиетнолект, етнолект, піджин та контактна мова в контексті побутування української мови в середовищі іноземних студентів Львова. DOI: 10.32342/2523-4463-2020-2-20-17

Зінукова Н.В.
Реалізація комунікативних стратегій англомовного ділового спілкування. DOI: 10.32342/2523-4463-2020-2-20-18

Кирпиченко О.Е.
Морфологічні інновації німецької мови (на матеріалі художніх текстів). DOI: 10.32342/2523-4463-2020-2-20-19

Куц М.О.
Аналіз лінгвістичних особливостей твору Урсули К. Ле Гуїн «The Wizard of the Earthsea». DOI: 10.32342/2523-4463-2020-2-20-20

Мамедова К.Г.
Метод трансформации в описательной лингвистике. DOI: 10.32342/2523-4463-2020-2-20-21

Мелкумова Т.В., Зінченко В.М.
Семантичні групи предикативних прислівників у художніх творах Олександра Довженка. DOI: 10.32342/2523-4463-2020-2-20-22

Меньшиков И.И.
Синтаксическая омонимия в современном русском языке (вариативность и переразложение). DOI: 10.32342/2523-4463-2020-2-20-23

Сафарзаде А.Э.
Порядок слов и фразовое ударение в английских высказываниях, состоящих из одинакового набора слов. DOI: 10.32342/2523-4463-2020-2-20-24

Турчак О.М.
Вокатив як елемент українського мовленнєвого етикету (особливості та тенденції в межах новітнього комунікативного дискурсу). DOI: 10.32342/2523-4463-2020-2-20-25

Удовіченко Г.М.
Маєткові реалії в лексико-семантичній системі мови. DOI: 10.32342/2523-4463-2020-2-20-26

Харчук Л.В.
Особливості неморфологічного способу термінотворення (на матеріалі української електроенергетичної термінології). DOI: 10.32342/2523-4463-2020-2-20-27

Эминли Б.И.
Этнокультурологические аспекты лингвистического анализа. DOI: 10.32342/2523-4463-2020-2-20-28

СУЧАСНІ АСПЕКТИ ЛІНГВОДИДАКТИКИ

Белокопытова М.А., Берестень Е.Е.
Влияние лингвистической интерференции на изучение второго иностранного языка. DOI: 10.32342/2523-4463-2020-2-20-29

Dmytruk L.A.
Learning English through the integration of students’ educational-cognitive and self-educational activities. DOI: 10.32342/2523-4463-2020-2-20-30

Рибалка Н.В.
Особливості застосування мнемотехніки при вивченні лексичного матеріалу на заняттях з німецької мови. DOI: 10.32342/2523-4463-2020-2-20-31

ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧІ СТУДІЇ

Anataichuk I.M., Rutz O.V., Sazonova V.S.
Advertisement as a means of communication: the content and peculiarities of translation. DOI: 10.32342/2523-4463-2020-2-20-32

Ostapenko S.A.
Practical principles of participle usage and rendering into Ukrainian in the process of literary texts translation. DOI: 10.32342/2523-4463-2020-2-20-33

Талан Н.І.
Проблеми перекладу модальних дієслів з англійської на українську мову. DOI: 10.32342/2523-4463-2020-2-20-34

Царенко І.О., Царенко О.О.
Стратегії форенізації та доместикації при перекладі міжнародної реклами та продуктів кіно- та телеіндустрії. DOI: 10.32342/2523-4463-2020-2-20-35

РЕЦЕНЗІЇ, ХРОНІКИ НАУКОВОГО ЖИТТЯ

Панченко О.І.
«Енциклопедія перекладознавства» – важлива подія для українських мовознавців. Рецензія на видання: Енциклопедія перекладознавства (Вінниця, 2020).

ЛІТЕРАТУРНА ВІТАЛЬНЯ

Зейферт Е.И.
Герой моего романа. Постскриптум.

НАШІ АВТОРИ

 

Top