Вісник Університету імені Альфреда Нобеля.    ​Серія «Філологічні науки»

ЗМІСТ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ЛІТЕРАТУРНОЇ КРИТИКИ

Василишин І.П., Ковалів С.В.
Концепція автентичної історії української літератури (на матеріалі публіцистики Б. Кравціва та Л. Луціва в альманахах «Свободи») DOI: 10.32342/2523-4463-2019-0-16-1

Сидоренко І.А.
Архітектоніка та композиція художнього твору як елементи авторського ідіостилю. DOI: 10.32342/2523-4463-2019-0-16-2

Пасько Л.В.
Литература о гражданской войне в США в литературной критике DOI: 10.32342/2523-4463-2019-0-16-3

НЕКЛАСИЧНІ ПРАКТИКИ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА

Semerenko L., Pliushchai A.
Musicality Of A Literary Work And Translation Issue. DOI: 10.32342/2523-4463-2019-0-16-4

Степанова А.А.
Эстетика литературного в живописном изображении: Уильям Хогарт и англии? ская литературная традиция ХІХ века. DOI: 10.32342/2523-4463-2019-0-16-5

ЛІТЕРАТУРНІ ТРАДИЦІЇ: ДІАЛОГ КУЛЬТУР ТА ЕПОХ

Аністратенко А.В.
Світогляд і пам’ять у творах альтернативної історії як вираження «внутрішньої еміграції» (на матеріалі романів В. Тарнавського «Порожній п’єдестал», В. Аксьонова «Острів Крим», Д. Одії «Тартак», В. Кожелянка «Діти застою» та П’єра Дібісі «Світло згасло в країні див»). DOI: 10.32342/2523-4463-2019-0-16-6

Голубь Д.А.
Джеймс Бонд и Штирлиц в контексте «personal history». DOI: 10.32342/2523-4463-2019-0-16-7

Пахсарьян Н.Т.
Мариво-драматург и немецкий театр XVIII века. DOI: 10.32342/2523-4463-2019-0-16-8

АСПЕКТИ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ СХІДНИХ МОВ ТА ЛІТЕРАТУР

Ковальчук Ю.А.
Корейські реалії в непрямому перекладі (на матеріалі роману Хан Ґан «Вегетаріанка»). DOI: 10.32342/2523-4463-2019-0-16-9

Патлань Ю.В.
О статье Танабэ Кунио «Знакомимся с достижениями, учась у наших пионеров. Василий Ерошенко: пребывание в Японии и его друзья». DOI: 10.32342/2523-4463-2018-2-16-10

Селігей В.В.
Актуальні проблеми дослідження сучасної китайської літератури. DOI: 10.32342/2523-4463-2019-0-16-11

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕСТЕТИКИ ТА ПОЕТИКИ ЛІТЕРАТУРНОГО ТВОРУ

Блищ Н.Л.
Образ Солженицына в русской литературе конца ХХ – начала ХХI вв. DOI: 10.32342/2523-4463-2019-0-16-12

Богданова О.В.
Новое о повествовательных стратегиях в «Капитанской Дочке» А.С. Пушкина. DOI: 10.32342/2523-4463-2019-0-16-13

Вєльчєва К.О.
Інтерпретація релігійного мотиву зішестя Христа в ад у «Видінні про Петра Орача» В. Ленґленда. DOI: 10.32342/2523-4463-2019-0-16-14

Грабівська Г.І.
Презентація проблем української драматургії та сценічного мистецтва в публікаціях Івана Франка на сторінках часопису «Кurjer Lwowski». DOI: 10.32342/2523-4463-2019-0-16-15

Литвиненко Н.А.
«Простая душа» Флобера и феномен «Прекрасной души». DOI: 10.32342/2523-4463-2019-0-16-16

Нефагина Г.Л.
«Изобличить наш страшный век»: поэтический эпос Эллы Бобровой. DOI: 10.32342/2523-4463-2019-0-16-17

Пахарева Т.А.
Читательский опыт героев как критерий полноты бытия в художественном мире «Евгения Онегина». DOI: 10.32342/2523-4463-2019-0-16-18

Філат Т.В.
Своєрідність пейзажної лірики Ліни Костенко (поезії розділу «Хочеться чуда і трішки вина» збірки «Триста поезій»). DOI: 10.32342/2523-4463-2019-0-16-19

Шешунова С.В.
Своеобразие турецкой темы в прозе И.С. Шмелева. DOI: 10.32342/2523-4463-2019-0-16-20

Юган Н.Л.
Фантастика та фантасмагорія в сучасній українській драматургії (конфлікт та персонаж).
DOI: 10.32342/2523-4463-2019-0-16-21

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛІНГВІСТИКИ, ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЇ ТА ЛІНГВОДИДАКТИКИ

Бешлей О.В.
Стереотипне уявлення молодь у сучасному англомовному художньому прозовому дискурсі.
DOI: 10.32342/2523-4463-2019-0-16-22

Василик О.Б.
Назви шляхів сполучення історичної Уманщини (ХVІІІ–ХІХ ст.). DOI: 10.32342/2523-4463-2019-0-16-23

Vesnina N.V.
Student initiated departures from the initiation-response-feedback (IRF) format. DOI: 10.32342/2523-4463-2019-0-16-24

Дяків Х.Ю.
«Зіркове» відеоінтерв’ю»: комунікативні невдачі журналістів в українській та німецькій лінгвокультурах. DOI: 10.32342/2523-4463-2019-0-16-25

Єгорова О.І., Заїка В.С.
Особливості актуалізації концепту Україна в англомовному офіційному дискурсі ЄС. DOI: 10.32342/2523-4463-2019-0-16-26

Kapnina H.I.
Grundlagen Der Selbstevaluation Zum Unterricht: Linguodidaktischer Aspekt.
DOI: 10.32342/2523-4463-2019-0-16-27

Ковкіна Є.В.
Структурні типи аналітичних термінів криміналістичної експертизи.
DOI: 10.32342/2523-4463-2019-0-16-28

Ментинська І.Б., Наконечна Г.В.
Ретермінологізація як спосіб укомплектування терміносистем (на матеріалі української комп’ютерної термінології). DOI: 10.32342/2523-4463-2019-0-16-29

Пачева В.М.
Проблеми правопису топонімів (на матеріалі системи номінацій запорізького Надазов’я). DOI: 10.32342/2523-4463-2019-0-16-30

Підгородецька І.Ю.
Роль лінгвокультурного складника в процесі міжкультурної комунікації. DOI: 10.32342/2523-4463-2019-0-16-31

Романюк О.С.
Фемінний романтичний дискурс: стратегічні шляхи реалізації прагматично-інтерогативної комунікативної тактики. DOI: 10.32342/2523-4463-2019-0-16-32

Тымкова В.А.
Семантическая природа предикатов качества в структуре двусоставного предложения. DOI: 10.32342/2523-4463-2019-0-16-33

Удовіченко Г.М.
Визначеність/невизначеність як граматична і як прихована функціонально-семантична категорія. DOI: 10.32342/2523-4463-2019-0-16-34

ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧІ СТУДІЇ

Bondarevska O.M.
Methods of metaphor transfer in the process of advertising slogans translation. DOI: 10.32342/2523-4463-2019-0-16-35

РЕЦЕНЗІЇ, ХРОНІКИ НАУКОВОГО ЖИТТЯ

Харлан О.Д.
Проблеми художності літератури в полемічному трактуванні (Рецензія на монографію Левчук Т. Феномен літературності: Монографія. – Луцьк: ПВД «Твердиня», 2018. – 368 с.).

НАШІ АВТОРИ

Top