Alfred Nobel University Journal of Philology  

ЗМІСТ

Наєнко М.К.
Спогад про красу вірності. До 100-річчя Олеся Гончара.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ЛІТЕРАТУРНОЇ КРИТИКИ

Богданова О.В.
Дедикативные стратегии художественного текста (к постановке проблемы).
DOI 10.32342/2523-4463-2018-0-15-20-28

Оляндэр Л.К.
Роман И.С. Тургенева «Отцы и дети» в аналитическом дискурсе О.В. Богдановой (О дискурсе первой части статьи). DOI 10.32342/2523-4463-2018-0-15-29-37

Пахсарьян Н.Т.
Литературный манифест: содержание и эволюция понятия. DOI 10.32342/2523-4463-2018-0-15-38-43

ЛІТЕРАТУРНІ ТРАДИЦІЇ: ДІАЛОГ КУЛЬТУР ТА ЕПОХ

Алескерова И.К.
Сравнительно-сопоставительный анализ «малой прозы» У.С. Моэма и Дж. Фаулза.
DOI 10.32342/2523-4463-2018-0-15-44-50

Кириченко Ю.С.
Проблема усної оповіді Г. Квітки-Основ᾽яненка в аспекті становлення нової української прози: зв’язки з фольклором та давньою книжністю. DOI 10.32342/2523-4463-2018-0-15-51-60

Прушковська І.В.
Французька література в контексті турецької: історія та сьогодення. DOI 10.32342/2523-4463-2018-0-15-62-67

АСПЕКТИ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ СХІДНИХ МОВ ТА ЛІТЕРАТУР

Патлань Ю.В.
«Как я носил вас как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе…»: о жанровой природе «Орлиных душ» В.Я. Ерошенко и о влиянии протестантизма на становление образования слепых (статья вторая).
DOI 10.32342/2523-4463-2018-0-15-68-106

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕСТЕТИКИ ТА ПОЕТИКИ ЛІТЕРАТУРНОГО ТВОРУ

Білик Н.Л.
Портретний екфразис роману М. Продановича «Еліша в країні Святих Коропів».
DOI 10.32342/2523-4463-2018-0-15-107-112

Боклах Д.Ю.
Художня візія поетичного топосу міста у творчості Т. Шевченка. DOI 10.32342/2523-4463-2018-0-15-113-125

Галкіна Я.В.
Игорь Северянин и завершение традиции русского классического романа.
DOI 10.32342/2523-4463-2018-0-15-126-131

Гринштейн А.Л.
Граница в плутовском романе. DOI 10.32342/2523-4463-2018-0-15-132-137

Іщенко М.П.
Методологічні засади літературознавства в дослідженні специфіки жіночого роману Ш. Бронте та Е. Бронте. DOI 10.32342/2523-4463-2018-0-15-138-142

Лімборська А.І.
Постапокаліптичне майбутнє і доля цивілізації в контексті нової готики: роман «Дорога» Кормака Маккарті. DOI 10.32342/2523-4463-2018-0-15-143-148

Миронова Т.Ю.
В поисках самости: психоаналитический подход к изучению поэмы П. Малдуна «Иммрам».
DOI 10.32342/2523-4463-2018-0-15-149-155

Никольский Е.В.
Феномен призрака в творчестве А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя и М.Ю. Лермонтова: характеристика и динамика образа. DOI 10.32342/2523-4463-2018-0-15-156-170

Ревуцька С.К.
Соціальна ідентифікація персонажа: психоаналітичний аспект (на прикладі оповідання «Пройдисвіт» Марка Вовчка). DOI 10.32342/2523-4463-2018-0-15-171-176

Semerenko L., Pliushchai A.
Myth and beauty in the intertextual structure of John Keats’ poetry. DOI 10.32342/2523-4463-2018-0-15-177-181

Синило Г.В.
Книга Псалмов как один из важнейших архетекстов поэзии Андреаса Грифиуса.
DOI 10.32342/2523-4463-2018-0-15-182-207

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛІНГВІСТИКИ ТА ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЇ

Бечко Я.В.
Фразеотвірний потенціал лексико-семантичних варіантів прикметника нім. heiß.
DOI 10.32342/2523-4463-2018-0-15-208-212

Bidnenko N.
Practical and theoretical issues of modern terminology. DOI 10.32342/2523-4463-2018-0-15-213-224

Blishch V.
The representation of the Other in foreign tourist guidebooks of Belarus. DOI 10.32342/2523-4463-2018-0-15-225-232

Василик О.Б.
Назви уманських передмість ХVІІ–ХVІІІ ст.: структурно-семантичний аналіз.
DOI 10.32342/2523-4463-2018-0-15-233-238

Капніна Г.І.
Аналіз актуальної лексики німецької мови на основі результатів мовних рейтингів Німеччини.
DOI 10.32342/2523-4463-2018-0-15-239-244

Краснощок В.В.
Порівняльний аналіз політехнічних термінів, утворених за допомогою метафори в англійській та українській мовах. DOI 10.32342/2523-4463-2018-0-15-245-252

Паламар Н.І.
Лексико-семантичний аспект мовленнєвого акту похвали. DOI 10.32342/2523-4463-2018-0-15-253-258

Скоплєв А.О.
Дві іпостасі західнослов’янського дієслівного іменника (на матеріалі чеської мови).
DOI 10.32342/2523-4463-2018-0-15-259-270

Турчак О.М.
Метафоризація творів Григора Тютюнника. DOI 10.32342/2523-4463-2018-0-15-271-275

Харчук Л.В.
Формування наукової терміносистеми як результат стихійного нагромадження термінного матеріалу (на матеріалі української електроенергетичної термінології). DOI 10.32342/2523-4463-2018-0-15-276-281

Хацер Г.О.
Терміни-словосполучення в англомовному юридичному дискурсі: аналіз композиційних процесів.
DOI 10.32342/2523-4463-2018-0-15-282-287

Шум’яцька О.М.
Синтаксичні засоби реалізації прямого вибачення у сучасній німецькій мові.
DOI 10.32342/2523-4463-2018-0-15-288-293

ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧІ СТУДІЇ

Василенко О.Г.
Явище синтаксичної підрядності в англомовному публіцистичному дискурсі та проблеми його перекладу українською мовою. DOI 10.32342/2523-4463-2018-0-15-294-300

Павленко О.Г.
Методи нейтралізації культурних бар’єрів у художньому перекладі. DOI 10.32342/2523-4463-2018-0-15-301-307

РЕЦЕНЗІЇ, ХРОНІКИ НАУКОВОГО ЖИТТЯ

Силантьева В.И.
Игра как жизнь и отраженье жизни. Рецензия на книгу О.А. Корниенко «Игровая поэтика в литературе» (К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – 242 с.).

IN MEMORIAM

Нарівська В.Д.
Пам’яті Анатолія Нямцу.

 

РЕФЕРАТИ (ABSTRACTS)
НАШІ АВТОРИ
Top