Alfred Nobel University Journal of Philology  

ЗМІСТ   

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ЛІТЕРАТУРНОЇ КРИТИКИ

Городницкий Е.А.
Художественный мир литературного произведения в контексте творческого процесса.    

Багратион-Мухранели И.Л.
Проблема коммуникации, диалога и творческое наследие Бахтина.    

Удалов В.Л.
Методологія науки: історичні рівні розвитку, сучасний «перехідний період».    

Пахсарьян Н.Т.
Современные дискуссии о концепции мировой литературы в художественно-филологическом романе-диалоге Ж. Давида.    

Наєнко М.К.
Шевченків геній без кордонів.    

Полежаева Т.В.
Принципы драматургии А.П. Чехова: целостно-системное прочтение.    

Тищук Д.С.
Асоціонім як троп: своєрідність метатекстової присутності.    

НЕКЛАСИЧНІ ПРАКТИКИ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА

Туренко В.Е.
Гомер та Гесіод: до питання про конотації любові в давньогрецьких епосах.    

Венедиктов В.Ю., Никольский Е.В.
Владимир Соловьев: между Логосом и Софией.    

Alіyev B., Türkmen A.
The role of artıstıc perceptıon ın ımprovıng self-esteem ın adolescents.    

ЛІТЕРАТУРНІ ТРАДИЦІЇ: ДІАЛОГ КУЛЬТУР ТА ЕПОХ

Подлісецька О.О.
«Камінний хрест» В. Стефаника та «Міф про Сізіфа» А. Камю: екзистенційні виміри.    

Штельмухова Ю.В.
Поэтика мотива в литературе переходного времени (А.П. Чехов, В. Вулф).    

Муршудова Р.М.
Художественное выражение социальных и политических проблем в современном романе как реинтерпретация личности.    

Накашидзе І.С.
Образ міста як топосу «другої» батьківщини у творчості україномовних поетів Канади другої половини ХХ ст.    

Гаджиева И.М.
Сходство и различие в Месневи «Лейли и Меджнун» Низами и Чакери.    

Власенко Л.В.
Зв’язок образів у творчості І.С. Тургенєва та забутих письменниць Росії початку XIX ст.    

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕСТЕТИКИ ТА ПОЕТИКИ ЛІТЕРАТУРНОГО ТВОРУ

Оляндер Л.К.
Поетика заголовка людських документів: назва як текст.    

Филат Т.В.
Особенности семантики, композиции и функции финала «Огней» А.П. Чехова.    

Барковская Н.В.
Трансформация образа царя Соломона в русской литературе XX–XXI вв. (А. Куприн, А. Ремизов, Л. Горалик).    

Патлань Ю.В.
Элементы вертепной драмы и мистерии в пьесе Василия Ерошенко «Облако Персикового Цвета».    

Герасимова И.Ф.
Героизация казачества в русской батальной лирике периода Первой мировой войны.    

Краснобаева О.Д.
Тема искусства в сатирической интерпретации А. Аверченко.    

Зозуля О.В.
Метаморфози літературної пародії в постмодерністському романі Д. Бартельма «Білосніжка».    

Винник Т.А.
Ліричний сюжет у вірші-метафорі.    

Gajda R.
Latynizacja w «Ognistym aniele» Walerego Briusowa.    

Савич В.І.
Жанрова специфіка роману Р. Володимира «Нація на світанку».    

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛІНГВІСТИКИ ТА ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЇ

Колтуцкая И.А.
Объективизация концепта «движение» в восточнославянском мифологическом дискурсе и языковой картине мира.    

Аббасова В.Д.
О становлении и развитии функциональных стилей азербайджанского литературного языка.    

Краснобаєва Б.О.
Сучасна американська публіцистика у комунікативно-функціональному дискурсі.    

Турчак О.М.
Лексема «очі» як основа портретної деталі та її мовна реалізація у творах Григора Тютюнника.    

Бортников В.И.
Речевой портрет СМС-пользователя и проблема фасцинации.    

Смоляна А.Л.
Фреймова організація рекламно-інформаційного колажу (на матеріалі суперобкладинок англомовної літератури).    

Пирога Н.Г.
Про зміни правопису слів з пів-, напів- (пол-, полу-) в українській та російській мовах.    

Boryssewych I.Р.
Rolle der Anschaulichkeit bei der Arbeit an den Hörtexten.    

ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧІ СТУДІЇ

Приймачок О.І.
Лексико-граматичні особливості російського перекладу поеми Т. Шевченка «Гайдамаки».    

Іщенко Т.В.
Деякі особливості перекладу фахових текстів спортивної тематики.    

ЛІТЕРАТУРНА ВІТАЛЬНЯ

Силантьева В.И.
Мужчины нашего времени. Арсений.    

IN MEMORIAM

Пам’яті Романа Гром’яка.    

 

РЕФЕРАТИ (ABSTRACTS)    
НАШІ АВТОРИ    
Top