Alfred Nobel University Journal of Philology  

ЗМІСТ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ЛІТЕРАТУРНОЇ КРИТИКИ

Родний О.В.
Таксономія сміхового дискурсу в літературній свідомості епохи Відродження. 10.32342/2523-4463-2022-1-23-1

КОМПАРАТИВНІ СТУДІЇ: ДІАЛОГ КУЛЬТУР ТА ЕПОХ

Білик Н.Л.
Паратекстуальність роману М. Продановича «Колекція»: авторська концепція, історико-культурний контекст. 10.32342/2523-4463-2022-1-23-2

Івлєва Ю.О.
Поетика збірки Поля Елюара та Мана Рея «Les Mains Libres». 10.32342/2523-4463-2022-1-23-3

Semerenko L., Pliushchai A.
Pictorial as Readable: Ekphrasis in a Literary Work and Reader’s Perception. 10.32342/2523-4463-2022-1-23-4

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕСТЕТИКИ ТА ПОЕТИКИ ЛІТЕРАТУРНОГО ТВОРУ

Боровська О.Н.
Образи стихій у художній картині світу Н.А. Львова. 10.32342/2523-4463-2022-1-23-5

Ковальова Н.А.
Жанрові особливості постмодерністського роману П. Зюскінда «Парфуми. Історія одного вбивці». 10.32342/2523-4463-2022-1-23-6

Корнієнко О.О.
Релятивність універсуму і міфопоетична парадигма «земного світу» в романі М. Булгакова «Майстер і Маргарита». 10.32342/2523-4463-2022-1-23-7

Кулакевич Л.М.
Особливості трансформації образу Великої Матері в новелі Д.Г. Лоренса «Прекрасна дама». 10.32342/2523-4463-2022-1-23-8

Силантьєва В.І.
Постмодернистська реальність Джона Фаулза («Жінка французького лейтенанта»). 10.32342/2523-4463-2022-1-23-9

АСПЕКТИ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ СХІДНИХ МОВ ТА ЛІТЕРАТУР

Рижкова А.В.
Трансформація чань-буддистських мотивів у чернечій поезії династії Сун (гендерний аспект). 10.32342/2523-4463-2022-1-23-10

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛІНГВІСТИКИ ТА ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЇ

Доценко О.О.
Лексико-семантичні поля словотвірних рядів слів із суфіксом -ment. 10.32342/2523-4463-2022-1-23-11

Колеснікова І.А.
Акцентуаційна помилка як феномен сучасного спілкування в інформаційному просторі. 10.32342/2523-4463-2022-1-23-12

Лепетюха А.В.
Апозитивні структури як синонімічні мовленнєві інновації у французькій художній прозі ХХ – початку ХХІ століть. 10.32342/2523-4463-2022-1-23-13

Пініч І.П.
Вербальний, соціо- та біогенетичний коди екстеріоризації емоцій: афективно-дискурсивний підхід. 10.32342/2523-4463-2022-1-23-14

Турчак О.М.
Дієслівні неолексеми індивідуально-авторського характеру в мові газет кінця ХХ століття: семантичний та словотвірний аспекти. 10.32342/2523-4463-2022-1-23-15

СУЧАСНІ АСПЕКТИ ЛІНГВОДИДАКТИКИ

Берестень О.Є., Юрченко К.В., Савельєв П.С.
Проблеми мотивації студентів на заняттях з іноземної мови. 10.32342/2523-4463-2022-1-23-16

Куньч З.Й.
Найважливіші аспекти вивчення термінної лексики зі студентами інженерно-технічних спеціальностей. 10.32342/2523-4463-2022-1-23-17

ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧІ СТУДІЇ

Талан Н.І.
Модальність та переконання у рекламі: перекладацький аспект. 10.32342/2523-4463-2022-1-23-18

РЕЦЕНЗІЇ, ХРОНІКИ НАУКОВОГО ЖИТТЯ

Городнюк Н.
Реабілітований історією. Рецензія на колективну монографію: Славетні постаті Придніпров’я:  імена, повернені з минулого: у 5 т. Т. 3: Один із тих, хто не зламався / уклад. Н.І. Заверталюк, Ю.В. Пшеничний. Житомир: ТОВ «505», 2021. 240 с. 

Куньч З.Й.
Мудрість, що надає сили. Рецензія на словник: Микитюк О.Р. Щастя – бути сильним. Афоризми та сентенції Дмитра Донцова. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2021. 388 с. 

Харчук Л.В.
Мовна гармонія звукової упорядкованости української мови. Рецензія на монографію: Куньч З.Й., Наконечна Г.В., Ментинська І.Б. Позиційне чергування у/в як елемент милозвучности: норма і практика. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2021. 216 с. 

НАШІ АВТОРИ

 

Top