Вісник Університету імені Альфреда Нобеля.    ​Серія «Філологічні науки»

ЗМІСТ   

Наєнко М.К.
Спогад про красу вірності. До 100-річчя Олеся Гончара.   

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ЛІТЕРАТУРНОЇ КРИТИКИ

Богданова О.В.
Дедикативные стратегии художественного текста (к постановке проблемы).   

Оляндэр Л.К.
Роман И.С. Тургенева «Отцы и дети» в аналитическом дискурсе О.В. Богдановой (О дискурсе первой части статьи).   

Пахсарьян Н.Т.
Литературный манифест: содержание и эволюция понятия.   

ЛІТЕРАТУРНІ ТРАДИЦІЇ: ДІАЛОГ КУЛЬТУР ТА ЕПОХ

Алескерова И.К.
Сравнительно-сопоставительный анализ «малой прозы» У.С. Моэма и Дж. Фаулза.   

Кириченко Ю.С.
Проблема усної оповіді Г. Квітки-Основ᾽яненка в аспекті становлення нової української прози: зв’язки з фольклором та давньою книжністю.   

Прушковська І.В.
Французька література в контексті турецької: історія та сьогодення.   

АСПЕКТИ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ СХІДНИХ МОВ ТА ЛІТЕРАТУР

Патлань Ю.В.
«Как я носил вас как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе…»: о жанровой природе «Орлиных душ» В.Я. Ерошенко и о влиянии протестантизма на становление образования слепых (статья вторая).   

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕСТЕТИКИ ТА ПОЕТИКИ ЛІТЕРАТУРНОГО ТВОРУ

Білик Н.Л.
Портретний екфразис роману М. Продановича «Еліша в країні Святих Коропів».   

Боклах Д.Ю.
Художня візія поетичного топосу міста у творчості Т. Шевченка.   

Галкіна Я.В.
Игорь Северянин и завершение традиции русского классического романа.   

Гринштейн А.Л.
Граница в плутовском романе.   

Іщенко М.П.
Методологічні засади літературознавства в дослідженні специфіки жіночого роману Ш. Бронте та Е. Бронте.   

Лімборська А.І.
Постапокаліптичне майбутнє і доля цивілізації в контексті нової готики: роман «Дорога» Кормака Маккарті.   

Миронова Т.Ю.
В поисках самости: психоаналитический подход к изучению поэмы П. Малдуна «Иммрам».   

Никольский Е.В.
Феномен призрака в творчестве А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя и М.Ю. Лермонтова: характеристика и динамика образа.   

Ревуцька С.К.
Соціальна ідентифікація персонажа: психоаналітичний аспект (на прикладі оповідання «Пройдисвіт» Марка Вовчка).   

Semerenko L., Pliushchai A.
Myth and beauty in the intertextual structure of John Keats’ poetry.   

Синило Г.В.
Книга Псалмов как один из важнейших архетекстов поэзии Андреаса Грифиуса.   

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛІНГВІСТИКИ ТА ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЇ

Бечко Я.В.
Фразеотвірний потенціал лексико-семантичних варіантів прикметника нім. heiß.   

Bidnenko N.
Practical and theoretical issues of modern terminology.   

Blishch N.
The representation of the Other in foreign tourist guidebooks of Belarus.   

Василик О.Б.
Назви уманських передмість ХVІІ–ХVІІІ ст.: структурно-семантичний аналіз.   

Капніна Г.І.
Аналіз актуальної лексики німецької мови на основі результатів мовних рейтингів Німеччини.   

Краснощок В.В.
Порівняльний аналіз політехнічних термінів, утворених за допомогою метафори в англійській та українській мовах.   

Паламар Н.І.
Лексико-семантичний аспект мовленнєвого акту похвали.   

Скоплєв А.О.
Дві іпостасі західнослов’янського дієслівного іменника (на матеріалі чеської мови).   

Турчак О.М.
Метафоризація творів Григора Тютюнника.   

Харчук Л.В.
Формування наукової терміносистеми як результат стихійного нагромадження термінного матеріалу (на матеріалі української електроенергетичної термінології).   

Хацер Г.О.
Терміни-словосполучення в англомовному юридичному дискурсі: аналіз композиційних процесів.   

Шум’яцька О.М.
Синтаксичні засоби реалізації прямого вибачення у сучасній німецькій мові.   

ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧІ СТУДІЇ

Василенко О.Г.
Явище синтаксичної підрядності в англомовному публіцистичному дискурсі та проблеми його перекладу українською мовою.   

Павленко О.Г.
Методи нейтралізації культурних бар’єрів у художньому перекладі.   

РЕЦЕНЗІЇ, ХРОНІКИ НАУКОВОГО ЖИТТЯ

Силантьева В.И.
Игра как жизнь и отраженье жизни. Рецензия на книгу О.А. Корниенко «Игровая поэтика в литературе» (К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – 242 с.).   

IN MEMORIAM

Нарівська В.Д.
Пам’яті Анатолія Нямцу.   

 

РЕФЕРАТИ (ABSTRACTS)   
НАШІ АВТОРИ   
Top