2014

Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія "Філологічні науки" №1 (7) 2014

СТАТТІ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ЛІТЕРАТУРНОЇ КРИТИКИ

Городницкий Е. А. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР ЛИТЕРАТУРНОГО

ПРОИЗВЕДЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ ТВОРЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

Багратион-Мухранели И. Л.  

КОММУНИКАЦИИ, ДИАЛОГА И ТВОРЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ БАХТИНА

Удалов В. Л

Методологія науки: історичні рівні розвитку,

сучасний «перехідний період»

ПАХСАРЬЯН Н.Т.

СОВРЕМЕННЫЕ ДИСКУССИИ О КОНЦЕПЦИИ МИРОВОЙ

ЛИТЕРАТУРЫ В ХУДОЖЕСТВЕННО- ФИЛОЛОГИЧЕСКОМ

РОМАНЕ-ДИАЛОГЕ Ж.ДАВИДА

НАЄНКО М.К.

ШЕВЧЕНКІВ ГЕНІЙ БЕЗ КОРДОНІВ 

ПОЛЕЖАЕВА Т.В.

ПРИНЦИПЫ ДРАМАТУРГИИ А.П. ЧЕХОВА:

ЦЕЛОСТНО-СИСТЕМНОЕ ПРОЧТЕНИЕ

ТИЩУК Д.С.

АСОЦІАНІЗМ ЯК ТРОП: СВОЄРІДНІСТЬ МЕТАТЕКСТОВОЇ ПРИСУТНОСТІ

НЕКЛАСИЧНІ ПРАКТИКИ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА

ТУРЕНКО В.Е.

ГОМЕР ТА ГЕСІОД: ДО ПИТАННЯ ПРО КОНОТАЦІЇ

ЛЮБОВІ В ДРЕВНЬОГРЕЦЬКИХ ЕПОСАХ

ВЕНЕДИКТОВ В.Ю, НИКОЛЬСКИЙ Е.В.

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ: МЕЖДУ ЛОГОСОМ И СОФИЕЙ

Alіyev B.,

Türkmen A.

THE ROLE OF ARTISTIC PERCEPTION IN IMPROVING

SELF-ESTEEM IN ADOLESCENTS

ЛІТЕРАТУРНІ ТРАДИЦІЇ: ДІАЛОГ КУЛЬТУРИ ТА ЕПОХ

ПодлісецькаО. О


«Каміннийхрест» В. Стефаника та

«Міф про Сізіфа» А. Камю: екзистенційні виміри

ШТЕЛЬМУХОВА Ю.В.

ПОЕТИКА МОТИВА В ЛИТЕРАТУРЕ ПЕРЕХОДНОГО

ВРЕМЕНИ 9А.П. ЧЕХОВ, В.ВУЛФ)

МУРШУДОВА Р.М.

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВЫРАЖЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ

И ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СОВРЕМЕННОМ РОМАНЕ

КАК РЕИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЛИЧНОСТИ

НАКАШИДЗЕ І.С.

ОБРАЗ МІСТА ЯК ТОПОСУ "ДРУГОЇ" БАТЬКІВЩИНИ

У ТВОРЧОСТІ УКРАЇНОМОВНИХ ПОЕТІВ КАНАДИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ.

ГАДЖИЕВА И.М.

СХОДСТВО И РАЗЛИЧИЕ В МЕСНЕВИ "ЛЕЙЛИ И

МЕДЖНУН" НИЗАМИ И ЧАКЕРИ

ВЛАСЕНКО Л.В.

ЗВ'ЯЗОК ОБРАЗІВ У ТВОРЧОСТІ І.С. ТУРГЕНЄВА

ТА ЗАБУТИХ ПИСЬМЕННИЦЬ РОСІЇ ПОЧАТКУ ХІХ СТ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕСТЕТИКИ ТА ПОЕТИКИ ЛІТЕРАТУРНОГО ТВОРУ

ОЛЯНДЕР Л.К.

ПОЕТИКА ЗАГОЛОВКА ЛЮДСЬКИХ ДОКУМЕНТІВ: НАЗВА ЯК ТЕКСТ

ФИЛАТ Т.В.       

ОСОБЕННОСТИ СЕМАНТИКИ, КОМПОЗИЦИИ И

ФУНКЦИИ ФИНАЛА "ОГНЕЙ"      А.П. ЧЕХОВА 

 БАРКОВСКАЯ Н.В.

ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЗА ЦАРЯ СОЛОМОНА В

РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ХХ-ХХІ ВВ. ( А.КУПРИН, А. РЕМИЗОВ, Л.ГОРАЛИК)

 ПАТЛАНЬ Ю.В.

ЭЛЕМЕНТЫ ВЕРТЕПНОЙ ДРАМЫ И МИСТЕРИИ В

ПЬЕСЕ ВАСИЛИЯ ЕРОШЕНКО "ОБЛАКО ПЕРСИДСКОГО ЦВЕТА"

 ГЕРАСИМОВА И.В.

ГЕРОИЗАЦИЯ КАЗАЧЕСТВА В РУССКОЙ БАТАЛЬНОЙ ЛИРИКЕ

ПЕРИОДА ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

 КРАСНОБАЕВА О.Д.

ТЕМА ИСКУССТВА В САТИРИЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ А.АВЕРЧЕНКО

 ЗОЗУЛЯ О.В.

МЕТАМОРФОЗИ ЛІТЕРАТУРНОЇ ПАРОДІЇ В

ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОМУ РОМАНІ Д.БАРТЕЛЬМА " БІЛОСНІЖКА"

 ВИННИК Т.А.

ЛІРИЧНИЙ СЮЖЕТ У ВІРШІ -МЕТАФОРІ

 GAJDA R.

LATYNIZACJA W «OGNISTYM ANIELE» WALEREGO BRIUSOWA

 САВИЧ В.І. 

Жанрова специфіка роману Р. Володимира «Нація на світанку»

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛІНГВІСТИКИ ТА ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЇ

Колтуцкая И. А.    

Объективизация концепта «движение»

в восточнославянском мифологическом 

дискурсе и языковой картине мира

 Аббасова В. Д

 О становлениии развитии функциональных стилей

 азербайджанского литературного языка

 КРАСНОБАЕВА Б.О.

СУЧАСНА АМЕРИКАНСЬКА ПУБЛІЦИСТИКА У

КОМУНІКАТИВНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОМУ ДИСКУРСІ

 ТУРЧАК О.М.

ЛЕКСЕМА "ОЧІ" ЯК ОСНОВА ПОРТРЕТНОЇ ДЕТАЛІ ТА ЇЇ

МОВНА РЕАЛІЗАЦІЯ У ТВОРАХ ГРИГОРА ТЮТЮННИКА

 БОРТНИКОВ В.И.

РЕЧЕВОЙ ПОРТРЕТ СМС-ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И ПРОБЛЕМА ФАСЦИНАЦИИ

СМОЛЯНА А.Л.

ФРЕЙМОВА ОРГАНІЗАЦІЯ РЕКЛАМНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО

КОЛАЖУ  ( НА МЕТЕРІАЛІ СУПЕРОБКЛАДИНОК АНГЛОМОВНОЇ ЛІТЕРАТУРИ)

ПИРОГА Н.Г.

ПРО ЗМІНИ ПРАВОПИСУ СЛІВ З ПІВ-, НАПІВ-,

(ПОЛ-, ПОЛУ-) В УКРАЇНСЬКІЙ ТА РОСІЙСЬКІЙ МОВАХ

Boryssewych I. Р

ROLLE DER ANSCHAULICHKEIT BEI DER ARBEIT AN DEN HÖRTEXTEN

ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧІ СТУДІЇ 

 ПРИЙМАЧОК О.І.

ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОСІЙСЬКОГО

ПЕРЕКЛАДУ ПОЕМИ Т.ШЕВЧЕНКА "ГАЙДАМАКИ"

ІЩЕНКО Т.В.

ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ФАХОВИХ

ТЕКСТІВ СПОРТИВНОЇ ТЕМАТИКИ

 

 

Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія "Філологічні науки" №2 (8) 2014

СТАТТІ

 

I. SUKHENKO 

«NUCLEAR ENERGY» NARRATION
WITHIN UKRAINIAN ECOCRITICAL CONTEXT

Е.А. ГОРОДНИЦКИЙ

ЭКФРАСИС В СТРУКТУРЕ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ:
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ И НАРРАТИВНАЯ ФУНКЦИИ

Ш. ГУММЕТОВА

«ВЗГЛЯД НА АЗЕРБАЙДЖАНСКУЮ ЛИТЕРАТУРУ»
ЮСИФА ВЕЗИРА ЧЕМЕНЗЕМИНЛИ В ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ

О.В. ЗОЗУЛЯ

ПОСТМОДЕРНІСТСЬКІ КОНЦЕПЦІЇ ПАРОДІЇ:
ОСНОВНІ ПРОБЛЕМНІ ПІДХОДИ І ДИСКУСІЇ

В.И. СИЛАНТЬЕВА

ТЕОРИЯ ПЕРЕХОДНОСТИ:
ТРАДИЦИОННЫЙ ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКИЙ
И СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОДЫ

В.Е. ТУРЕНКО

КОНЦЕПТ ΦΙΛΙΑ В ДАВНЬОГРЕЦЬКІЙ ДОКЛАСИЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ
ТА ФІЛОСОФІЇ

Г. АББАСОВ

ФРАНЦУЗСКАЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
В ТВОРЧЕСТВЕ М.Ф. АХУНДОВА

 

О.О. ПОДЛІСЕЦЬКА

МОТИВ ЗРАДИ В ЛІТЕРАТУРІ ПОЧАТКУ ХХ ст.
(«ІУДА ІСКАРІОТ» ЛЕОНІДА АНДРЄЄВА
ТА «ЮДА» ОЛЬГИ КОБИЛЯНСЬКОЇ)

А.Н. ЦЕПЕННИКОВА

ОБРАЗ АНГЕЛА СМЕРТИ В ОДНОИМЕННОМ РОМАНЕ
И. ОДОЕВЦЕВОЙ: ТРАНСФОРМАЦИЯ
РОМАНТИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ М. ЛЕРМОНТОВА

Т.Н. АМИРЯН

АВТОФИКЦИОНАЛЬНОЕ ПИСЬМО АМЕЛИ НОТОМБ.
«СВЕРХГОЛОД» КАК НАРРАТИВНЫЙ КОД ПИСЬМА

 

Г. АХМЕДОВА

 

ПУТИ РАЗВИТИЯ НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПОЛВЕКА

 

А.В. БОРТНИКОВА [МЕЛЬНИКОВА]

ОПЫТ НАРРАТОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ОЧЕРКОВ
Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА

Л.В. ВЛАСЕНКО

АВТОРСЬКЕ СВІТОСПРИЙНЯТТЯ
У ТВОРЧОСТІ ЖІНОК-РОМАНІСТІВ

Х. ДЖАФАРЛИ

САХИБ БИН АББАД: ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО

О.В. ЗАЇКА

ПОШУКИ ВЛАСНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ І КУЛЬТУРНА ПРІРВА
МІЖ ГЕРОЯМИ В ОПОВІДАННІ ДЖУМПИ ЛАГІРІ «ТІЛЬКИ ГАРНЕ»

Н.А. МОСКАЛЕНКО

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ В ПОЭТОЛОГИИ О. СЕДАКОВОЙ

 

Е.В. НИКОЛЬСКИЙ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ СПЕЦИФИКА СКАЗОЧНОЙ ПРОЗЫ
ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ ВЕЛИКОЙ

Л.К. ОЛЯНДЕР      

ПОРТРЕТ У ЩОДЕННИКАХ О. ГОНЧАРА
І ЕСТЕТИЧНЕ СПРИЙНЯТТЯ ДІЙСНОСТІ

Т.В. ПОЛЕЖАЕВА

ЖАНРОВАЯ ПРИРОДА МИНИАТЮРНОЙ ПРОЗЫ
(НА МАТЕРИАЛЕ «СТИХОТВОРЕНИЙ В ПРОЗЕ» И.С. ТУРГЕНЕВА)

 Д.С. ТИЩУК

АСОЦІОНІМ ЯК ТРОП: КОДУВАЛЬНА ФУНКЦІЯ

 В.Л. УДАЛОВ

 

П’ЄСА ЧЕХОВА «БЕЗБАТЬКІВЩИНА»:
«ПІДТЕКСТИ», «ПІДВОДНА ТЕЧІЯ», «ПІДВОДНІ ІДЕЇ»

 

 Ш. АБДУЛЛАЕВА

ИСМАИЛ БЕК НАКАМ В РУКОПИСНЫХ ИСТОЧНИКАХ

 Н.М. МЕХРАЛИЕВА

 

ОСОБЕННОСТИ ИЗДАНИЯ ПЕРЕВОДОВ
РУССКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ в.

 

 Ю.В. ПАТЛАНЬ

 

МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ ЦЕРКВИ СЛОБОДЫ
ОБУХОВКА КАК ИСТОЧНИК ДАННЫХ ДЛЯ АНАЛИЗА ТВОРЧЕСТВА
ПИСАТЕЛЯ-СИМВОЛИСТА В.Я. ЕРОШЕНКО И ИСТОРИИ ЕГО СЕМЬИ

 

 N. BIDNENKO

 

THE LANGUAGE PECULIARITIES OF MODERN ENGLISH SCIENTIFIC
AND TECHNICAL LITERATURE STYLE

 

 L. RATOMSKA,I. BORYSSEVITCH

LE MYSTERE DE LA LANGUE BASQUE

 

   V. ZIRKA

STUDENTS CREATIVENESS IN MAKING UP ADS

 В.И. БОРТНИКОВ

 

ПАРТИТУРНОСТЬ В ТИПОЛОГИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
ТЕКСТОВЫХ КАТЕГОРИЙ1

 

 И.А. КОЛТУЦКАЯ

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ КОНЦЕПТЫ «РАДОСТЬ / ЗАВИСТЬ»
В СЛАВЯНСКОМ МИФОЛОГИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
И ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА

 О.И. ПРИЙМАЧОК

УКРАИНСКИЕ И РУССКИЕ ПАРЕМИИ В РАННЕЙ ПРОЗЕ Н. ГОГОЛЯ:
ФУНКЦИОНАЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

 Е.И. ПАНЧЕНКО

РЕЦЕНЗИЯ
на монографию Л.В. Чайки
ербальні конфлікти: комплексний лінгвістичний аналіз
на матеріалі англійської мови)», Ірпінь, 2014. – 272 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   152018

Print ISSN 2523-4463
Online ISSN 2523-4749

Архів номерів