2017

Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Філологічні науки». 2017. № 2 (14)

Титул, Зміст

Ватченко С. А. «Долгий XVIII век»: историки литературы о нюансах и оттенках понятия

Калиберда Н. В. Другой Ричардсон. Новые акценты в восприятии личности и творчества писателя в последние десятилетия ХХ в.

Максютенко Е. В. Загадка без разгадки. Сентиментально ли «Сентиментальное путешествие» Лоренса Стерна?

Stepanova A. A., Kalinichenko V. V. The image of a city through the prism of cultural-philosophical concept introduced by Oswald Spengler

Анненкова Е. С. На пересечении традиций: рассказ И.А. Бунина «Руся»

Галкина Я. В. «Одиссея» в сознании «неоклассиков» (лирика Н. Гумилева и Н. Зерова)

Holub D. O. Culture and Cold War as a problem of spy novel

Jafarova К.  Hamlet in a “Nutshell” – postmodern interpretation of the famous tragedy of all time

Литвиненко Н. А. Роман У. Эко «Таинственное пламя царицы Лоаны»: эстетический синкретизм

Sokolyansky M. G. On varieties of the title in the English translations of Griboyedov’s comedy

Гаджиева А. Отражение событий 1905–1906 годов в творчестве карабахских писателей XIX века

Джавадова Р. Влияние современной литературной среды на творчество Касума Касумзаде

Кязымова С. Лирико-психологические стороны человеческой нравственности в рассказе Эльчина Эфендиева «На Шушу пал туман»

Патлань Ю. В. «Как я носил вас как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе…»: о жанровой природе «Орлиных душ» В.Я. Ерошенко и о влиянии протестантизма на становление образования слепых (статья первая)

Блищ Н. Л. Автомифология литературного дебюта: случай А.М. Ремизова

Богданова О. В. Конфликт «меланхолический» и «скорбный» (баллада В.А. Жуковского «Людмила»)

Бондаренко А. А. Мотив колокольного звона в цикле М. Горького «По Руси»

Денісова Д. Д. Сучасна фантастика в проекції Чайни Тома М’євіля

Ніколюк Т. В., Шкляєва Н. В. Психотип трудового емігранта в сучасній українській прозі

Оляндер Л. К. Природа в дзеркалі людини: два ракурси (за матеріалом дилогії Петра Сороки «Симфонія Петриківського лісу» і «Де свище Овлур»)

Пасько Л. В. Способы отображения художественного конфликта в романе Майкла Шеары «Ангелы убийцы»

Sukhenko I. M. At the origin of us «nuclear» literature: «Alexander’s Bridge» вy W. Cather

Филат Т. В. Особенности художественной трактовки трагедии Чернобыля в лирике Лины Костенко

Фока М. В. Підтексти в химерному оповіданні В. Шевчука «Жінка-змія»

Берестень Е. Е. Лингвостилистические особенности прозаических басен Г.Э. Лессинга

Качур І. В. Метонімічна концептуалізація емоційних вражень кінокритика (на матеріалі британських кінорецензій)

Кияси У. Особенности философских, психологических и языковедческих взглядов Ноама Хомского

Лахно Н. В. Категорія фазовості в системі актантної функціональності

Плющай О. О., Ратомська Л. В., Михлик О. О. Контрастивний аналіз вираження пасивності в іспанській та італійській мовах

Турчак О. М. Залежність появи індивідуальних новотворів від впливу зовнішніх чинників у межах стилю засобів масової інформації

Zinukova N. V. Interpreters in multilingual society: aspects of bilingualism

Ширяєва О. В. Словотвірні типи німецьких оказіоналізмів та способи їх відтворення українською мовою (на матеріалі німецької повоєнної літератури)

Силантьева В. И. Сома Владислава

Наєнко М. К. Четвертий – пішов... Пам’яті Євгена Євтушенка

Реферати

Наші автори

Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Філологічні науки». 2017. № 1 (13)

С Т А Т Т І

Титул, Зміст

Журавльова С. С. Українська поезія доби бароко в літературознавчому дискурсі Івана Франка: погляд з перспективи сучасної медієвістики

Оляндэр Л. К. «Чистый понедельник» Ивана Бунина: концептуальные подходы О.В. Богдановой, их стимулирующая функция, интенции

Рагимова У. Проблема молчания в повествовании

Дорофеев Д. Ю. Эстетика образа Людвига Витгенштейна

Івасюта О. Б. Типологічна характеристика символів у романі П. Бак «Сини»

Livry А. Mandelstam le nietzschéen: une origine créative inattendue

Pakhsarian N. Les taudis de Petersbourg de Vsevolod Krestovsky et les romans d’ Eugene Sue et d’Alexandre Dumas

Шешунова С. В. Рассказ И. С. Шмелева «Чужой крови» и тема русско-немецкой межкультурной коммуникации в литературе

Акімова А. О. Концепція нової форми драми театру Хуацзюй

Мамедова А. Сложные глаголы в произведении «Лейли и Меджнун» Мухаммеда Физули

Мамедова К. Роль произведения «Смыслы Корана» Аль-Фарры в развитии арабского языкознания

Теймури П. Классификация традиционных стилей в классической персоязычной поэзии

Фока М. В. Йодзьо в хайку (на основі аналізу поетичних творів Мацуо Басьо)

Богданова О. В. Новые идейные грани рассказа А. П. Чехова «Крыжовник»

Калиберда Н. В. Жизнь в свете: дальнейшая судьба героини Сэмюэла Ричардсона

Кириченко Ю. С. Ідейно-естетичні передумови формування уснооповідної манери української прози Г. Квітки-Основ’яненка

Литвиненко Н. А. «Призвание» Роденбаха: трансформация романтических мотивов

Пасько Л. В. История и политика в романе Г. Видала «Линкольн»

Рибцева О. Ю. Внутрішній світ дитини в умовах війни в повісті «Жив-був Іван» Віктора Положія

Тверитинова Т. И. Интертекстуальность в романе Б. Акунина «Алмазная колесница»

Филат Т. В. Особенности героя рассказа Джека Лондона «Кусок мяса»: характер, психология спортсмена

Абдуллаева Х. Исследование межъязыковой эквивалентности терминов информатики французского и русского языков на уровне материального экспонента

Бечко Я. В. Участь лексико-семантичних варіантів прикметника англ. hot у процесі фразеотворення

Burkovska O. The problem of the one-member sentences as a separate category in the 50 of the XXth century – early XXst century

Вуколова К. В. Варіативність мови та мовлення мешканців м. Піттсбург на прикладі вживання лексем «yinz» та «yinzer»

Головащенко Ю. С. Тематичне поле в семантичному просторі художнього тексту (на матеріалі романів Дж. М. Кутзее)

Денисюк Ю. І. Президентський дискурс як предмет лінгвістичних досліджень

Ivasyuta O. Boundaries of symbol in stylistics

Каленюк С. О. Стилістична транспозиція як особливий спосіб актуалізації термінолексем у ЗМІ

Капнина Г. И. Концепт как базовое понятие линвгокультурологии

Kuriata Y., Kasatkina-Kubyshkina O. Speech behavior of an Internet troll in online communication

Нера Н. Я. Невласне-питальні речення у ЧНПМ vs ЖНПМ

Паульс В. О. Іманентне заперечення у французькій мові

Prokofiev G. Differentiation between irony and sarcasm in contemporary linguistic studies

Турчак О. М. Причинно-наслідковий зв'язок структурно-семантичних особливостей оказіоналізмів у мові періодичних видань кінця ХХ століття

Хожаіж І. В. Маркери негативної та позитивної полярності у загальнопитальних висловленнях модального поля індикатива і кондиціоналу (на матеріалі сучасної французької мови)

Шестакова С. О. Антонімія в економічній термінолексиці

Pliushchai A., Oníshchenko M., Oníshchenko G. Titulares y eslóganes Españoles traducidos al ucraniano: análisis de transformaciones

Приходько В. Б. Інтертекстуальність як проблема перекладу

Киитиро Вада. На Украину с Ерошенко (окончание)

Торкут Н. М. Едмунд Спенсер у контексті пасторальної традиції

Силантьева В. И., Степанова А. А. Международная научная конференция «Жанрология, поэтика и современные системы анализа литературы», посвященная памяти Виктора Георгиевича Зинченко. 28–29 апреля 2017 года

Реферати

Наші автори

 

 

   152018

Print ISSN 2523-4463
Online ISSN 2523-4749

Архів номерів